Gweld eich Amserlen Addysgu

Eich Amserlen Addysgu ar gyfer 2022/23 

Cyrchu eich amserlen addysgu ar gyfer 2022/23.

Newydd ar gyfer eleni, bydd eich amserlen addysgu yn cael ei llenwi'n awtomatig i'ch calendr Outlook PDC. Bydd diweddariadau yn cysoni'n awtomatig sy'n golygu y bydd gennych y wybodaeth ddiweddaraf ar flaenau eich bysedd bob amser.

Gallwch weld eich amserlen fesul diwrnod, wythnos neu fis. Bydd eich amserlen yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch ble a phryd y bydd eich addysgu yn digwydd. Bydd y diwrnod addysgu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau yn rhedeg o 9am – 6pm o ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener ac yna rhwng 9am a chanol dydd ddydd Mercher. Mae prynhawn dydd Mercher ar gael i'ch galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol.

Lle bo'n bosib, rydym wedi ceisio grwpio'ch addysgu ar y campws i fwy na 4 diwrnod bob wythnos. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau nid yw hyn bob amser yn bosib ond byddwn yn sicr yn parhau i edrych ar hyn i wneud y gorau o'ch amser ar y campws. Os byddwch yn gweld gwelliant amlwg y gellid ei wneud a’i fod yn gweithio i’r myfyrwyr eraill a’ch darlithydd, yna rhowch wybod i Gynrychiolydd Cwrs a gallant gysylltu â ni’n uniongyrchol gyda’r wybodaeth a byddwn yn ymchwilio mewn i hyn.

Gall yr amserlen newid oherwydd amgylchiadau annisgwyl a byddem yn argymell eich bod yn gwirio eich amserlen bersonol o leiaf unwaith yr wythnos. Ar adegau prin iawn, efallai na fydd y sesiwn addysgu yn gallu digwydd a bydd yn cael ei haildrefnu fel eich bod yn dal i dderbyn yr un faint o addysgu gofynnol. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn gwneud pob ymdrech i roi gwybod i chi cyn gynted â phosibl ymlaen llaw drwy e-bost, neges destun neu Blackboard. Os nad ydych wedi cael gwybod am absenoldeb, ac nad yw aelod o’r tîm addysgu wedi cyrraedd gyda chi 10 munud ar ôl amser dechrau’r sesiwn addysgu, cysylltwch â [email protected].

Mae’r Tîm Amserlennu yma i helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych felly mae croeso i chi gysylltu â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod.

Cwestiynau cyffredinol

Ble alla i ddod o hyd i fy amserlen?

Dylai eich amserlen fod yn bersonol i chi a cysylltu yn uniongyrchol i'ch Calendr 'Outlook' PDC.

Alla i ddim gweld fy amserlen yn Outlook?

Yn gyntaf, mae angen i chi gael cyfrif TG myfyriwr PDC (gweler isod os nad ydych wedi datrys hyn eto).  Yna gwnewch yn siŵr rydych yn rhedeg Microsoft Outlook gan mai hwn fydd yr unig feddalwedd lle byddwch chi'n gallu gweld eich amserlen.  Os ydych chi'n rhedeg unrhyw feddalwedd eraill fel Googlemail, Yahoo a.y.y.b, yna ni fydd eich amserlen yn ymddangos yno.

Sut mae cael Cyfrif TG myfyriwr PDC

Ewch i https://its.southwales.ac.uk/password-and-email/password/ lle byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am sut i sefydlu eich e-bost a chyfrinair PDC.

Dyma rai awgrymiadau eraill a all ateb unrhyw ymholiadau:

  • Gwnewch yn siŵr bod eich dyfais wedi'i gosod i barth amser y DU. 
  • Os ydych wedi cofrestru neu drosglwyddo cwrs yn ddiweddar bydd eich amserlen yn cael ei diweddaru mor gynted a phosib.
  • Pan fyddwch yn gadael y Outlook i rhedeg / agor yn y cefndir ar eich dyfais yna ni fydd diweddariadau yn ymddangos felly gwnewch yn siŵr eich bod yn adnewyddu hyn yn rheolaidd.
  • Bydd agor fersiwn newydd o Outlook hefyd yn sicrhau bod gennych yr amserlen ddiweddaraf.
  • Os ydych wedi newid modiwlau a heb rhoi gwybod i ni, gollwng e-bost i '[email protected]' a byddwn yn diweddaru eich cofnod a fydd wedyn yn adlewyrchu yn eich amserlen.
  • Rydyn ni yma i helpu felly cysylltwch â ni drwy '[email protected]' gan ddefnyddio eich e-bost PDC yn cynnwys eich rhif myfyriwr a teitl eich cwrs a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi'n uniongyrchol.

Sut fydd gweithgaredd yn edrych yn fy nghalendr Outlook?

Dylai edrych rhywbeth fel hyn, ond gallai fod yn wahanol ychydig yn dibynnu ar y ddyfais rydych chi'n ei ddefnyddio

Picture2

Calendar

Timetables may be subject to change if circumstances require it.