Ymddygiad Myfyrwyr

Disgwylir i fyfyrwyr gadw at bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, parchu pobl ac eiddo a dangos cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.  Mae'r Brifysgol yn gobeithio y bydd yr angen am gamau disgyblu yn brin.  Ymdrinnir ag unrhyw gamymddygiad honedig yn unol â'r gweithdrefnau hyn.

Ymddygiad Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: studentcasework@southwales.ac.uk

Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr

 • Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Lefel 1 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Lefel 2 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Lefel 1 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Lefel 2 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Asesiad Risg  Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19. Diweddarwyd yr holl reoliadau i gynnwys cyfeiriad at Gampws Dubai lle bo'n briodol.

 • Ychwanegu ‘cludo arfau, er enghraifft cyllyll, tra ar gampws prifysgol i'r rhestr o droseddau a allai achosi pryder iechyd a diogelwch.
 • Ychwanegu ‘atal myfyriwr dros dro o'u lleoliad’ at y rhestr o gamau rhagofalus y gellir eu cymryd at ddibenion ymchwilio.
 • Eglurhad, mewn achos troseddol, lle mae myfyriwr wedi cael collfarn / rhybudd, na fydd angen ymchwiliad pellach gan y Brifysgol gan y cymerir yr euogfarn / rhybudd fel tystiolaeth bod yr ymddygiad wedi digwydd.
 • Eglurhad y bydd myfyriwr yn derbyn Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau os bernir nad yw cais am adolygiad yn gymwys.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.