Ymddygiad Myfyrwyr

Disgwylir i fyfyrwyr gadw at bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, parchu pobl ac eiddo a dangos cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.  Mae'r Brifysgol yn gobeithio y bydd yr angen am gamau disgyblu yn brin.  Ymdrinnir ag unrhyw gamymddygiad honedig yn unol â'r gweithdrefnau hyn.

Ymddygiad Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin

- Hyfforddiant Ar Lein.


Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Asesiad Risg Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24:

Gweithdrefn Ymddygiad Myfyrwyr

 • Newidiadau i'r geiriad er eglurder (4.4 / 4.9 / 5.3 / 6.11 / 6.17 / 6.28)
 • Eglurhad mai'r Weithdrefn sy'n berthnasol fydd y Weithdrefn sy'n weithredol yn ystod y flwyddyn y daw'r honiad i law (1.2)
 • Eglurhad y gellir ymdrin ag achosion o dorri Cod Ymddygiad Myfyrwyr gan fyfyrwyr sydd hefyd yn aelodau o staff y Brifysgol o dan weithdrefnau disgyblu Adnoddau Dynol (1.6)
 • Cynnwys rhybudd llafar yn y rhestr o gosbau posibl (4.3)
 • Cynnwys cyfyngiadau neu amodau fel cosb y gellid ei gosod o dan lefel 1 o'r Weithdrefn (4.5)
 • Cynnwys diffiniad o gamymddwyn llai difrifol (5.1)
 • Ymestyn y cosbau sydd ar gael yng ngham 1 i gynnwys taliadau a chyfyngiadau/amodau (5.4)
 • Cynnwys diffiniad o gamymddwyn difrifol (6.1)
 • Eglurhad y gall myfyrwyr fod yn ddarostyngedig i'r Weithdrefn hon mewn rhai amgylchiadau os ydynt yn methu â datgelu euogfarn berthnasol ‘heb ei disbyddu’ sydd â chosbau cysylltiedig a allai gael effaith yn ystod eu cyfnod astudio, yn enwedig lle gallai fod yn ofynnol i'r Brifysgol adlewyrchu unrhyw gyfyngiadau ac amodau sydd ar waith (6.9)
 • Eglurhad y bydd y Swyddog Ymchwilio fel arfer yn un o Swyddogion Ymchwilio Proffesiynol y Brifysgol (6.13)
 • Cynnwys yr opsiwn i Fyfyriwr sy’n adrodd (wedi'i ddosbarthu fel tyst at ddiben y Weithdrefn) fynychu gwrandawiad (6.26)
 • Diwygiadau i'r canllawiau ar gyfer rhoi cosbau (adran 9)

Gweithdrefn Asesu Risg

 • Newidiadau i strwythur a gosodiad y Weithdrefn er eglurder
 • Eglurhad, lle mae myfyriwr wedi methu, ar y pwynt derbyn, â datgelu euogfarn berthnasol ‘heb ei disbyddu’ sydd â chosbau cysylltiedig a allai gael effaith yn ystod eu cyfnod astudio, yn enwedig lle gallai fod yn ofynnol i'r Brifysgol adlewyrchu unrhyw gyfyngiadau ac amodau sydd ar waith, gall Panel Asesu Risg ystyried hyn (1)
 • Cadarnhad bod yn rhaid i'r Panel Asesu Risg sicrhau bod digwyddiadau yn cael eu hadrodd i gyrff allanol yn ôl yr angen (4)
 • Diwygio cyfansoddiad Panel Asesu Risg a chynnwys rôl Swyddogion Cyswllt ar gyfer Myfyrwyr sy’n adrodd a Myfyrwyr sy’n ymateb (5)
 • Cynnwys atodiad yn manylu ar rolau aelodau unigol y Panel (Atodiad 1)
 • Dileu'r adran ar gyfarfodydd gyda'r Panel Asesu Risg (8)
 • Dileu'r adran ar ddarparu gwybodaeth sy'n cael ei dyblygu mewn man arall yn y Weithdrefn (9)
 • Eglurhad mai dim ond pan fydd y sgôr risg ôl-liniaru yn Uchel neu'n Uchel Iawn y cymerir gwaharddiad dros dro oddi wrth fyfyrwyr (11)
 • Eglurhad y bydd y Brifysgol yn sicrhau cyn belled ag y bo modd nad yw'r myfyriwr sy'n ymateb wedi cael ei roi dan anfantais oherwydd y gwaharddiad os na chymerir camau disgyblu wedyn (12)
 • Cadarnhad y gall Panel Asesu Risg gymryd camau rhagofalus mewn perthynas â myfyrwyr sydd wedi cofrestru ymlaen llaw os ydynt wedi bod yn fyfyriwr yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol (13)
 • Cadarnhad pan fo myfyriwr yn cael ei wahardd o'r campws neu o'i astudiaethau, bydd rhaid cynnal adolygiad o leiaf bob pedair wythnos (14)
 • Eglurhad os bydd myfyriwr yn tynnu'n ôl o'i astudiaethau cyn neu ar ôl cael ei ystyried gan Banel Asesu Risg, bod y risg yn cael ei symud i weithdrefnau priodol eraill y Brifysgol i'w rheoli (18)
 • Cynnwys proses carlam lle mae risgiau uniongyrchol i barti neu aelod o gymuned y Brifysgol y mae angen rhoi sylw iddynt (19-20)
 • Cynnwys rhagor o fanylion am rolau a chyfrifoldebau aelodau'r Panel (Atodiad 1)

Cod Ymddygiad Myfyrwyr

 • Eglurhad y gallai methu â datgelu, ar adeg derbyn, euogfarn berthnasol, heb ei disbyddu sydd â chosbau cysylltiedig a allai gael effaith yn ystod cyfnod astudio myfyriwr, lle gallai fod yn ofynnol i'r Brifysgol adlewyrchu unrhyw gyfyngiadau ac amodau sydd ar waith, cael ei ystyried yn gamymddygiad (4.3)
 • Cyfeiriad at y Canllawiau Ymddygiad Annerbyniol a'r camau y gellir eu cymryd fel yr amlinellir yn y ddogfen hon (6.2)
 • Eglurhad y bydd unrhyw rai o'r enghreifftiau, gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi'u rhestru, o gamymddwyn posibl a gyflawnwyd drwy ddefnyddio technoleg, hefyd yn gyfystyr â chamymddwyn (6.3).
 • Diwygio'r enghreifftiau yn yr adran ar Gamymddwyn Corfforol, a'u hail-enwi i Aflonyddu a Bwlio (6.3.1).
 • Diwygio'r enghreifftiau yn yr adran ar Gamymddwyn Rhywiol (6.3.2)

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.