Ymddygiad Myfyrwyr

Disgwylir i fyfyrwyr gadw at bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, parchu pobl ac eiddo a dangos cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.  Mae'r Brifysgol yn gobeithio y bydd yr angen am gamau disgyblu yn brin.  Ymdrinnir ag unrhyw gamymddygiad honedig yn unol â'r gweithdrefnau hyn.

Ymddygiad Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin

- Hyfforddiant Ar Lein.


Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Siartiau Llif Gweithdrefnol

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]


Siartiau Llif Gweithdrefnol

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr

 • Cam 1 Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Cam 2 Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cam 1 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Datganiad Effaith Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer cynhyrchu Datganiad Effaith Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Asesiad Risg Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

 • Newidiadau i'r geiriad er mwyn eglurdeb (3.3, 3.5 / 4.1, 4.5 / 6.10 / 7.2, 7.3, 7.11 / 8.1)
 • Eglurhad bod cyfeiriadau at ‘brentis’ drwy gydol y weithdrefn yn cyfeirio at brentis/myfyriwr Plismona Gweithredol ar gwrs plismona (1.3, 1.4)
 • Cynnwys adran ar ddiben Cytundebau Dim Cyswllt (2.15)
 • Cynnwys adran ar gyfrifoldeb am benderfynu ar y weithdrefn briodol i'w dilyn (2.16)
 • Egluro gallu myfyriwr i gael person cymorth/cynrychiolydd cyfreithiol cymwys mewn cyfarfodydd a gwrandawiadau (3.7-3.9)
 • Diwygio'r cyfeiriadau o'r Weithdrefn Ffitrwydd i Astudio at y Weithdrefn Cymorth i Astudio o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r gyfres hon o reoliadau a gweithdrefnau (3.11 / 6.16)
 • Cynnwys datganiad yn cadarnhau y gellir ystyried diwygiadau i gosbau a'u cymhwyso fel addasiad rhesymol yn dibynnu ar anghenion unigol y myfyriwr (4.1)
 • Eglurhad y bydd nodyn o unrhyw gosb ar lefel 1 y weithdrefn yn cael ei gadw ar gofnod y myfyriwr (5.6)
 • Eglurhad y gall y Brifysgol benderfynu cyflogi ymchwilydd arbenigol o'r tu allan i'r Brifysgol mewn rhai amgylchiadau (6.11)
 • Eglurhad y gall y Brifysgol ymestyn yr amserlen ar gyfer cynnull Pwyllgor Disgyblu'r Brifysgol mewn amgylchiadau eithriadol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) lle mae myfyriwr wedi gofyn am gynrychiolaeth gyfreithiol (6.21)

Dylid dehongli rolau'r Brifysgol, lle nodir, fel y rôl neu'r rôl gyfatebol at ddibenion cymhwyso'r weithdrefn

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.