Ymddygiad Myfyrwyr

Disgwylir i fyfyrwyr gadw at bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, parchu pobl ac eiddo a dangos cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.  Mae'r Brifysgol yn gobeithio y bydd yr angen am gamau disgyblu yn brin.  Ymdrinnir ag unrhyw gamymddygiad honedig yn unol â'r gweithdrefnau hyn.

Ymddygiad Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin


Siartiau Llif Gweithdrefnol

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr

 • Cam 1 Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Cam 2 Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr  Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cam 1 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Datganiad Effaith Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer cynhyrchu Datganiad Effaith Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Asesiad Risg  Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. 

 • Datganiadau Effaith - Cynnwys y cyfle i'r Parti Adrodd gyflwyno Datganiad Effaith, pe bai hyn yn cael ei ystyried yn briodol, yn dibynnu ar natur yr honiadau ac amgylchiadau'r achos (adran 6.28). Mae gan y Parti Ymatebol gyfle i gyflwyno datganiad i'w ystyried gan y Pwyllgor Disgyblu, yn ogystal â gallu cynrychioli eu hunain yn bersonol. Mae sefydliadau eraill ar draws y sector yn cyflwyno Datganiadau Effaith fel ffordd o roi'r un cyfle i'r Blaid Adrodd a phartïon eraill yr effeithir arnynt i leisio'u barn. Cymerwyd cyngor cyfreithiol ar ymarferoldeb cyflwyno Datganiadau Effaith a byddwn yn cynhyrchu canllawiau ychwanegol a fydd yn sail i'r weithdrefn.
 • Eglurhad ar faich y prawf (adran 2.2)
 •  Diwygiad i'r adran ar ddefnyddio recordiadau cudd i gynnwys mwy o fanylion am ddefnyddio recordiadau fel tystiolaeth mewn achosion ymddygiad myfyrwyr, lle gwnaed y recordiad at bwrpas arall (adran 2.6)
 • Eglurhad ynghylch derbyn honiadau dienw a datganiadau tyst (adran 2.9)
 • Eglurhad y gall rôl unigolyn cymorth gynnwys cynrychioli myfyriwr ac eirioli neu siarad drosto, os cytunwyd fel addasiad rhesymol oherwydd anabledd (adran 3.5)
 • Diwygiad i'r geiriad yn yr adran sy'n ymwneud â chamau rhagofalus (adran 6.4)
 • Eglurhad y bydd y Myfyriwr sy'n Ymateb yn cael gwybod am gyfansoddiad y Pwyllgor cyn i'r ddogfennaeth gael ei chylchredeg ac yn cael cyfle i godi unrhyw bryderon mewn perthynas ag aelodaeth, er enghraifft os oes ganddo sail i ystyried y gallai aelod fod yn rhagfarnllyd (adran 6.18)
Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.