Ymddygiad Myfyrwyr

Disgwylir i fyfyrwyr gadw at bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, parchu pobl ac eiddo a dangos cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.  Mae'r Brifysgol yn gobeithio y bydd yr angen am gamau disgyblu yn brin.  Ymdrinnir ag unrhyw gamymddygiad honedig yn unol â'r gweithdrefnau hyn.

Ymddygiad Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin

                                           - Hyfforddiant Ar Lein.


Siartiau Llif Gweithdrefnol

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar ga


Siartiau Llif Gweithdrefnol

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myf`yrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr

 • Cam 1 Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Cam 2 Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr  Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cam 1 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Honiad o Gamymddygiad Myfyrwyr Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Datganiad Effaith Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer cynhyrchu Datganiad Effaith Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Asesiad Risg  Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Ganlyniad Ymddygiad Myfyrwyr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

 • Newidiadau i'r geiriad er mwyn eglurdeb (3.3, 3.5 / 4.1, 4.5 / 6.10 / 7.2, 7.3, 7.11 / 8.1)
 • Eglurhad bod cyfeiriadau at ‘brentis’ drwy gydol y weithdrefn yn cyfeirio at brentis/myfyriwr Plismona Gweithredol ar gwrs plismona (1.3, 1.4)
 • Cynnwys adran ar ddiben Cytundebau Dim Cyswllt (2.15)
 • Cynnwys adran ar gyfrifoldeb am benderfynu ar y weithdrefn briodol i'w dilyn (2.16)
 • Egluro gallu myfyriwr i gael person cymorth/cynrychiolydd cyfreithiol cymwys mewn cyfarfodydd a gwrandawiadau (3.7-3.9)
 • Diwygio'r cyfeiriadau o'r Weithdrefn Ffitrwydd i Astudio at y Weithdrefn Cymorth i Astudio o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r gyfres hon o reoliadau a gweithdrefnau (3.11 / 6.16)
 • Cynnwys datganiad yn cadarnhau y gellir ystyried diwygiadau i gosbau a'u cymhwyso fel addasiad rhesymol yn dibynnu ar anghenion unigol y myfyriwr (4.1)
 • Eglurhad y bydd nodyn o unrhyw gosb ar lefel 1 y weithdrefn yn cael ei gadw ar gofnod y myfyriwr (5.6)
 • Eglurhad y gall y Brifysgol benderfynu cyflogi ymchwilydd arbenigol o'r tu allan i'r Brifysgol mewn rhai amgylchiadau (6.11)
 • Eglurhad y gall y Brifysgol ymestyn yr amserlen ar gyfer cynnull Pwyllgor Disgyblu'r Brifysgol mewn amgylchiadau eithriadol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) lle mae myfyriwr wedi gofyn am gynrychiolaeth gyfreithiol (6.21)
 • Dylid dehongli rolau'r Brifysgol, lle nodir, fel y rôl neu'r rôl gyfatebol at ddibenion cymhwyso'r weithdrefn

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.