Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir

Rheoliadau Cyfredol

Y Fframwaith Dyfarniadau

  • Y Fframwaith Dyfarniadau (cyfeiriwch at Adran A7 yn y Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir)

Gall Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (AI)

Gall Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (AI), a elwir hefyd yn Fodelau Iaith Mawr (LLMs), gynhyrchu cynnwys amlfodd yn seiliedig ar ysgogiadau dynol ac maen nhw’n cael effaith sylweddol ar y maes addysg. Mae datblygiad cyflym offer, megis ChatGPT, yn cyflwyno heriau sylweddol o ran asesu a chynnal uniondeb academaidd, ond maen nhw hefyd yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i gyfoethogi a phersonoli profiadau dysgu myfyrwyr.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i drosoli AI cynhyrchiol er budd myfyrwyr a staff, ac mae'n hyrwyddo defnydd teg, moesegol, proffesiynol a chyfrifol o offer AI cynhyrchiol. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i baratoi ein myfyrwyr ar gyfer dyfodol sy'n gynyddol alluog i AI ac mae'n cydnabod rhuglder digidol fel nodwedd allweddol i raddedigion PDC.

Mae gan y Brifysgol ganllawiau llym ar ymddygiad myfyrwyr ac uniondeb academaidd. Mae'r rhain yn pwysleisio bod yn rhaid i fyfyrwyr fod yn awduron eu gwaith eu hunain. Nid yw cynnwys a gynhyrchir gyda llwyfannau AI cynhyrchiol, megis ChatGPT, heb ddull datgan cymeradwy a/neu gymeradwyaeth academaidd ymlaen llaw, yn cynrychioli gwaith gwreiddiol y myfyriwr ei hun felly gellid ei ystyried yn fath o gamymddwyn academaidd i'w drin o dan weithdrefnau Gamymddygiad Academaidd y Brifysgol.

Anogir myfyrwyr i gydweithio â’n staff i gynnal uniondeb academaidd ein dyfarniadau a chynnal gwerthoedd craidd y Brifysgol o fod yn Broffesiynol, Ymatebol, Creadigol, Ysbrydoledig a Chydweithredol sydd wrth galon ein cymuned.

Bydd y Brifysgol yn parhau i fonitro datblygiadau AI cynhyrchiol ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr a staff yn cael eu cefnogi gan arweiniad wrth i'r dechnoleg hon ddatblygu.

Rheoliadau Trefniadau Eithriadol

Yn unol â Rheoliadau'r Brifysgol ar gyfer Cyrsiau a Addysgir, rhoddwyd y Rheoliadau Trefniadau Eithriadol (Adran 7) ar waith ar 15 Mai 2023. Cafodd y rhain eu diweddaru a'u cymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd ym mis Ebrill 2023. Mae hyn er mwyn galluogi Byrddau Asesu i bennu canlyniadau modiwlau, penderfyniadau dilyniant a dyfarniadau, lle bynnag y bo modd, gan ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael.

Ar gyfer myfyrwyr PDC sydd wedi dechrau astudiaethau er 2013. Gellir dod o hyd i gysylltiadau i fersiynau blaenorol o'r Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir hefyd trwy ddilyn y cyswllt isod.


Dylai myfyrwyr a gofrestrwyd o dan reoliadau Prifysgol Cymru, Casnewydd gyfeirio ar Reoliadau Prifysgol Cymru, Casnewydd:

Rheoliadau Prifysgol Cymru, Casnewydd

Ynglŷn â rheoliadau PDC 2013-14

Gwybodaeth am Reoliadau Prifysgol De Cymru 2013-14:

Cyflwynwyd pecyn gwaith i ddiffinio cyfuno Rheoliadau Asesu a Dyfarnu Prifysgol Cymru, Casnewydd (UWN) a Rheoliadau Cyrsiau a Addysgir Prifysgol Morgannwg (UoG). Cytunwyd ar y papur hwn yn y Bwrdd Academaidd yn y cyfarfod ar 14 Mehefin 2013. Mae'n amlinellu'r dull o ymdrin â rheoliadau Prifysgol De Cymru. Darperir y papur hwn fel cyd-destun i ddatblygiad rheoliadau PDC.


Pecyn Gwaith: Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau aAddysgir

Siart Cyfnewid Casnewydd/PrifysgolDe Cymru