Monitro Presenoldeb

Er mwyn cyflawni ein dyletswyddau noddi Haen 4, rhaid i Brifysgol De Cymru ymgymryd â phrosesau a gweithdrefnau penodol wrth gofrestru myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt yn rhan o'r UE. Er mwyn sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn ddiogel, ein prif amcan yw sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i ddiogelu ein Trwydded Noddi Haen 4 ac felly statws mewnfudo ein myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt yn yr UE.

Myfyrwyr fisa Haen 4 ...

Mae pob myfyriwr sy'n cael ei noddi gan y Brifysgol o dan Haen 4 yn destun monitro presenoldeb. Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n cael ei noddi gan y Brifysgol o dan Haen 4, bydd disgwyl i chi sganio'ch olion bysedd bob 7 diwrnod. Rhaid i chi sganio'ch olion bysedd gan ddefnyddio'r sganiwr olion bysedd ar eich campws priodol.*

Mae myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt yn rhan o'r UE, sydd wedi datgan mai eu prif fwriad yn y DU yw mynychu cwrs astudio amser llawn a gyflwynir gan Brifysgol De Cymru, wedi cael eu noddi gan y Brifysgol o dan mewnfudo Haen 4. I'r perwyl hwn, mae angen monitro presenoldeb pob myfyriwr rhyngwladol o'r tu allan i'r UE, sy'n astudio ar fisa Haen 4, er mwyn i'r Brifysgol fodloni ei rhwymedigaethau noddi.

Os ydych chi'n cael trafferth mynd i'r Brifysgol, trafodwch hyn gyda'ch Ardal Gynghori ar y Campws fel na fydd eich statws mewnfudo mewn perygl.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol nad yw'n dod o'r UE, yn astudio ar fisa Haen 4 yn un o'n campysau yn Ne Cymru, disgwylir i chi fyw yn ardal De Cymru / De Orllewin Lloegr a rhaid i chi gael cyfeiriad cymudadwy yn ystod y tymor yn Ne Cymru / Ardal y De Orllewin er mwyn mynychu'r Brifysgol.

Yn ogystal â sicrhau bod gofynion presenoldeb a chyflwyniad eich dosbarth yn cael eu bodloni, bydd gofyn i chi sganio'ch bys bob 7 diwrnod. Mae hyn yn ofynnol waeth beth yw'ch cwrs neu ar ba bwynt rydych chi yn eich astudiaethau. Bydd hyn yn galluogi'r Brifysgol i gyflawni ei rhwymedigaeth monitro presenoldeb a chadarnhau i'r Swyddfa Gartref eich bod yn cymryd rhan weithredol yn eich astudiaethau. Ni wneir unrhyw eithriadau ar sail y pwyntiau cyswllt academaidd gofynnol (e.e. myfyrwyr mewn cyfnod traethawd hir) neu leoliad daearyddol.

Os ydych chi / byddwch chi’n ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'ch cwrs, rhaid i chi gyfeirio at eich Ardal Gynghori ar y Campws fel eich bod yn deall yn llawn sut y bydd y campws yn monitro eich presenoldeb tra nad ydych yn astudio ar y campws.

Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Os ydych chi'n astudio rhaglen lefel ôl-radd ym Mhrifysgol De Cymru, mae'n bwysig eich bod yn deall yr ystyrir y rhaglen gyfan, ac eithrio cyfnodau gwyliau swyddogol, yn astudiaeth amser llawn, gan gynnwys unrhyw amser a dreulir yn ysgrifennu eich traethawd hir neu brosiect terfynol.

O dan amgylchiadau cyfyngedig, efallai y cewch ganiatâd i ymgymryd â chamau diweddarach eich rhaglen o'ch gwlad gartref, ond eich goruchwyliwr academaidd sy'n gyfrifol am hyn yn gyfan gwbl ac ni fydd yn cael ei roi oni bai bod eich goruchwyliwr yn hyderus eich bod wedi symud ymlaen yn ddigonol a gellir eich cefnogi'n ddigonol tra byddwch i ffwrdd.

Yn ogystal, mae'n rhaid i ganiatâd i ymgymryd â chyfnodau astudio i ffwrdd fod yn angenrheidiol yn academaidd (e.e. rydych chi'n casglu data gan gwmni yn eich mamwlad) ac nid am resymau personol fel diwedd tenantiaeth. Mae disgwyliad bod myfyrwyr yn ymwybodol ac wedi cynllunio ar gyfer hyd cyfan y cwrs, gan gynnwys cyfnodau ysgrifennu ac felly maent wedi bwriadu aros yn y DU am gyfanswm hyd y cwrs. Ewch i'n tudalen Absenoldeb am ragor o wybodaeth.

Gallai methu â chydymffurfio â gofynion monitro presenoldeb y Brifysgol arwain at dynnu eich nawdd Haen 4 y Brifysgol yn ôl,  felly mae'n bwysig iawn eich bod yn parhau i ymgysylltu'n llawn â'ch astudiaethau ac yn sganio'ch bys bob 7 diwrnod.

Mae rhagor o wybodaeth am eich cyfrifoldebau fel myfyriwr noddedig Haen 4 ar gael ar y wefan Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol.

Os byddwch yn methu â chydymffurfio â gofynion Monitro Presenoldeb Haen 4 y Brifysgol, gallech gael eich tynnu'n ôl o'ch cwrs a gallai'r Brifysgol dynnu’n ôl nawdd Haen 4, a fyddai'n golygu bod eich fisa Haen 4 yn cael ei gwtogi ac y byddai angen i chi adael y DU.

Mae pum cam ym mholisi Monitro Presenoldeb Haen 4 y Brifysgol. Os ydych yn cadw at ofynion y Brifysgol - mynychu dosbarthiadau, bodloni gofynion gwaith cwrs / asesu a sganio'ch olion bysedd bob 7 diwrnod - byddwch yn aros yng Ngham 0.

Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o'r hyn i'w ddisgwyl os na fyddwch yn cydymffurfio â gofynion Monitro Presenoldeb Haen 4 y Brifysgol.

Wedi colli rhyngweithiad ar ôl:

Cam 1 a Cam 2

Os na fyddwch yn cydymffurfio â gofynion y Brifysgol, fe'ch ystyrir yn torri amodau a byddwch yn symud ymlaen drwy'r camau. Os ydych yn cyrraedd Cam 1 a / neu Cam 2, byddwch yn derbyn cyfathrebiadau awtomataidd o'r system presenoldeb yn eich atgoffa i sganio (gan gynnwys SMS i'ch ffôn symudol a negeseuon e-bost i'ch cyfrifon myfyrwyr a phersonol).

Cam 3

Ar ôl 21 diwrnod o golli rhyngweithiadau*, byddwch yn symud i Cam 3. Byddwch yn derbyn e-bost wedi'i bersonoli at eich cyfrifon myfyriwr a phersonol a / neu lythyr i’ch cyfeiriad tymor a chartref (lle bo'n briodol), yn eich gwahodd i fynychu cyfarfod gyda'ch gweinyddwr campws i drafod eich diffyg presenoldeb / ymgysylltiad. Ar y pwynt hwn, gall tîm gweinyddiaeth eich campws gysylltu â chydweithwyr academaidd a defnyddio systemau PDC i wirio presenoldeb yn y dosbarth a lefelau ymgysylltu â systemau TG PDC.

* Bydd myfyrwyr sy'n sganio eu holion bysedd ond nad ydynt yn mynychu neu'n ymgysylltu'n academaidd, yn cael eu hystyried ar unwaith fel un sy’n torri gofynion Monitro Presenoldeb Haen 4 y Brifysgol a byddant yn symud i Cam 3.

Cam 4

Bydd methiant parhaus i fynychu / ymgysylltu wedi hynny yn golygu y cewch eich symud i Cam 4. Byddwch yn derbyn e-bost wedi'i bersonoli i'ch cyfrifon myfyrwyr a phersonol a / neu lythyr i'ch cyfeiriad tymor a chartref (lle bo'n briodol) yn eich hysbysu o fwriad y Brifysgol i’ch tynnu'n ôl o'ch cwrs a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl a gwybodaeth am y broses apelio a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno.

Cam 5

Os byddwch yn methu â chyflwyno apêl lwyddiannus, byddwch yn cael eich symud i Cam 5, yn cael eich tynnu’n ôl o’r cwrs a bydd eich nawdd Haen 4 yn cael ei dynnu'n ôl. O ganlyniad, bydd Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) yn cymryd camau i gwtogi ar eich fisa ac ni fyddwch yn gallu aros yn y DU mwyach. Byddwch yn derbyn e-bost wedi'i bersonoli i'ch cyfrifon myfyrwyr a phersonol a / neu lythyr i'ch cyfeiriad tymor yn cadarnhau eich bod wedi'ch tynnu'n ôl o astudiaethau a bod y Brifysgol wedi tynnu nawdd Haen 4 yn ôl a bod UKVI wedi cael gwybod yn unol â hynny.

Mae mynychu cyrsiau a gynhelir gan y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol yn orfodol. Rhaid i fyfyrwyr fynychu bob dydd. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn mynychu ac na allant gyfrif am eu diffyg presenoldeb yn cael eu tynnu’n ôl o’u hastudiaethau.

Bydd y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol yn eich hysbysu o'r bwriad i'ch tynnu'n ôl o'r cwrs a rhoi manylion y broses apelio. Os byddwch yn methu â chyflwyno apêl lwyddiannus, byddwch yn cael eich tynnu'n ôl o'ch cwrs a bydd eich nawdd Haen 4 yn cael ei dynnu'n ôl. O ganlyniad, bydd Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) yn cymryd camau i gwtogi ar eich fisa ac ni fydd mod di chi aros yn y DU mwyach. Byddwch yn derbyn e-bost wedi'i bersonoli i'ch cyfrifon myfyrwyr a phersonol a / neu lythyr i'ch cyfeiriad tymor yn cadarnhau eich bod wedi'ch tynnu'n ôl o astudiaethau a bod y Brifysgol wedi tynnu nawdd Haen 4 yn ôl a bod UKVI wedi cael gwybod yn unol â hynny.


Ble ydw i'n sganio?

Lleoliad y dyfeisiau adnabod olion bysedd:

Campws Caerdydd – Ardal Gynghori, ATRiUM

Campws Glyn-taf - Prif Gynteddau Elaine Morgan ac adeiladau Alfred Russel Wallace

Campws Casnewydd - Llyfrgell, Llawr B

Campws Trefforest - Swyddfa Ymchwil i Raddedigion, Prif Gynteddau adeiladau Glyn-nedd a Thŷ Crawshay, a llawr cyntaf adeilad Cymorth Myfyrwyr a Gwasanaethau Llyfrgell.


* Os ydych chi'n fyfyriwr Ceiropracteg gallwch sganio'ch olion bysedd ar Gampws Glyn-taf neu Trefforest.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn y Parc Chwaraeon bydd gofyn i chi lofnodi taflen bresenoldeb, sydd ar gael wrth y ddesg flaen. Yna rhoddir y wybodaeth hon yn y system ar eich rhan.