Addasrwydd i Astudio

Mae'r Brifysgol yn cydnabod yr angen i ymateb yn briodol i sefyllfaoedd lle gallai arwyddion gweladwy o salwch, anawsterau iechyd meddwl, cyflwr seicolegol, personoliaeth neu emosiynol gael effaith niweidiol iawn ar weithrediad myfyrwyr unigol ac ar lesiant pobl eraill o'u cwmpas. Gall hyn hefyd gynnwys arwyddion o radicaleiddio. Mae'r rheoliadau Addasrwydd i Astudio yn amlinellu'r gweithdrefnau a'r cymorth sydd ar gael i staff a myfyrwyr pan fydd myfyriwr yn mynd yn sâl ac / neu'n peri risg iddo'i hun a / neu eraill.

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr.  Anfonwch e-bost at: studentcasework@southwales.ac.uk