Addasrwydd i Ymarfer

Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i sicrhau bod myfyrwyr sy'n astudio ar rai cyrsiau yn addas i fod yn gymwys yn eu proffesiynau priodol, waeth a yw eu perfformiad yn dda mewn asesiadau a’i peidio a pheidio cyflawni trosedd benodol. Gellir asesu addasrwydd i ymarfer myfyriwr am nifer o resymau, er enghraifft, problem sy'n gysylltiedig â chyffuriau / alcohol, salwch meddwl neu unrhyw gyflwr neu anhrefn a fyddai'n cael effaith andwyol ar berfformiad y myfyriwr. Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i ddelio â myfyrwyr o'r fath i sicrhau nad ydynt yn gymwys i ymarfer mewn proffesiwn pan fernir nad ydynt yn addas i wneud hynny. Gall hyn hefyd fod yn berthnasol i fyfyrwyr eraill sy'n gweithio ar gyfer cymwysterau proffesiynol, er enghraifft mewn proffesiynau eraill sy'n gysylltiedig â meddygaeth.

Cwestiynau Cyffredin.

Canllaw Hyfforddiant Ar-lein. 

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer Achos Pryder/Addasrwydd i Ymarfer Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer Addasrwydd i Ymarfer Cam 3 ( Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer Achos Pryder/Addasrwydd i Ymarfer Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer Addasrwydd i Ymarfer Cam 3 ( Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]


Achos o Bryder 

Os credir bod myfyriwr wedi torri safonau neu ymddygiad proffesiynol, dylid llenwi Ffurflen Achos o Bryder a'i hanfon at yr arweinydd cwrs priodol, a fydd yn trafod y mater gyda phennaeth yr ysgol. Os yw'n briodol, bydd y mater yn cael ei gyfeirio i Banel Achos o Bryder Cyfadran. Bydd y panel yn penderfynu ar y camau nesaf, a allai fod yn penderfynu bod angen cymryd camau pellach, sefydlu cynllun gweithredu neu gyfeirio at ymchwiliad o dan y Rheoliadau Addasrwydd i Ymarfer.

Cais am Adolygiad

Mae gan fyfyrwyr yr hawl i ofyn am adolygiad o'r gosb a osodwyd gan y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer. Ni ellir ystyried ceisiadau am adolygiad oni bai eu bod yn bodloni'r rhesymau dros adolygu fel y nodir yn y rheoliadau. Rhaid i'r cais am adolygiad gael ei gyflwyno i'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr ar y ffurflen gywir a dylid ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith i'r hysbysiad ffurfiol o ganlyniad y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer.

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Addasrwydd i Ymarfer Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Addasrwydd i Ymarfer Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

 • Newidiadau i'r geiriad er mwyn eglurdeb (2.1 / 3.3, 3.5 / 4.2 / 5.9 / 5.10 / 6.4, 6.5, 6.6, 6.9 / 9.1)
 • Cynnwys adran ar ddiben Cytundebau Dim Cyswllt (2.13)
 • Cynnwys adran ar gyfrifoldeb am benderfynu ar y weithdrefn briodol i'w dilyn (2.14)
 • Egluro gallu myfyriwr i gael person cymorth/cynrychiolydd cyfreithiol cymwys mewn cyfarfodydd a gwrandawiadau (3.7-3.9)
 • Diwygio cyfeiriadau o'r Weithdrefn Ffitrwydd i Astudio i’r Weithdrefn Cymorth i Astudio o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r gyfres hon o reoliadau a gweithdrefnau (3.13 / 5.10 / 6.2)
 • Cynnwys adran ar gymeradwyo PSRB (4.8)
 • Ychwanegu camau gweithredu sydd ar gael i'r Panel Achos o Bryder (5.10)
 • Ychwanegu adran sy'n galluogi'r Panel Achos o Bryder i gyfeirio achos at Ddeon y Gyfadran (neu enwebai) lle mae'r pryder yn ymwneud ag euogfarn droseddol, megis trosedd gyrru, ond nid yw'r Panel yn ystyried yr atgyfeiriad hwnnw i Lefel 2 y weithdrefn (5.17-5.22)
 • Enghreifftiau o amgylchiadau a fyddai'n golygu atal o leoliad neu faes dysgu ymarfer (6.7)
 • Eglurhad y gall y Brifysgol ymestyn yr amserlen ar gyfer cynnull Pwyllgor Ffitrwydd i Ymarfer mewn amgylchiadau eithriadol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) lle mae myfyriwr wedi gofyn am gynrychiolaeth gyfreithiol (6.25)
 • Diwygiadau i'r rhestr o gyrsiau a lywodraethir gan y Weithdrefn Ffitrwydd i Ymarfer (Atodiad 1)

Nodwch os gwelwch yn dda Adran 6.42 o’r weithdrefn Addasrwydd i Ymarfer sy’n nodi’r newidiadau mewn cyfrifoldebau ar gyfer gwahodd Tystion i wrandawiad

Dylid dehongli rolau'r Brifysgol, lle nodir, fel y rôl neu'r rôl gyfatebol at ddibenion cymhwyso'r weithdrefn

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.