Addasrwydd i Ymarfer

Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i sicrhau bod myfyrwyr sy'n astudio ar rai cyrsiau yn addas i fod yn gymwys yn eu proffesiynau priodol, waeth a yw eu perfformiad yn dda mewn asesiadau a’i peidio a pheidio cyflawni trosedd benodol. Gellir asesu addasrwydd i ymarfer myfyriwr am nifer o resymau, er enghraifft, problem sy'n gysylltiedig â chyffuriau / alcohol, salwch meddwl neu unrhyw gyflwr neu anhrefn a fyddai'n cael effaith andwyol ar berfformiad y myfyriwr. Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i ddelio â myfyrwyr o'r fath i sicrhau nad ydynt yn gymwys i ymarfer mewn proffesiwn pan fernir nad ydynt yn addas i wneud hynny. Gall hyn hefyd fod yn berthnasol i fyfyrwyr eraill sy'n gweithio ar gyfer cymwysterau proffesiynol, er enghraifft mewn proffesiynau eraill sy'n gysylltiedig â meddygaeth.

Cwestiynau Cyffredin.

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at studentcasework@southwales.ac.uk

Achos o Bryder 

Os credir bod myfyriwr wedi torri safonau neu ymddygiad proffesiynol, dylid llenwi Ffurflen Achos o Bryder a'i hanfon at yr arweinydd cwrs priodol, a fydd yn trafod y mater gyda phennaeth yr ysgol. Os yw'n briodol, bydd y mater yn cael ei gyfeirio i Banel Achos o Bryder Cyfadran. Bydd y panel yn penderfynu ar y camau nesaf, a allai fod yn penderfynu bod angen cymryd camau pellach, sefydlu cynllun gweithredu neu gyfeirio at ymchwiliad o dan y Rheoliadau Addasrwydd i Ymarfer.

 • Ffurflen Achos o Bryder Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Canllaw ar gyfer Achos o Bryder Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cais am Adolygiad

Mae gan fyfyrwyr yr hawl i ofyn am adolygiad o'r gosb a osodwyd gan y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer. Ni ellir ystyried ceisiadau am adolygiad oni bai eu bod yn bodloni'r rhesymau dros adolygu fel y nodir yn y rheoliadau. Rhaid i'r cais am adolygiad gael ei gyflwyno i'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr ar y ffurflen gywir a dylid ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith i'r hysbysiad ffurfiol o ganlyniad y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer.

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Addasrwydd i Ymarfer Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Addasrwydd i Ymarfer Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19. Diweddarwyd yr holl reoliadau i gynnwys cyfeiriad at Gampws Dubai lle bo'n briodol.

 • Cynnwys myfyrwyr sy'n astudio ar gyfer anodi / cofrestru pellach.
 • Cynnwys diffiniadau o ddigwyddiad casineb a throseddau casineb.
 • Eglurhad y gellir cyflwyno adroddiad y Swyddog Ymchwilio naill ai i'r Panel Achos o Bryder neu i'r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer, fel y bo'n briodol.
 • Cynnwys Atal myfyriwr dros dro o'i leoliad neu feysydd dysgu ymarfer’ o fewn yr adran ‘Camau Rhagofalus’.
 • Cynnwys eglurhad ar sut y dylid ystyried troseddau gyrru o dan y Rheoliadau Addasrwydd i Ymarfer a'r Rheoliadau Ymddygiad Myfyrwyr.
 • Eglurhad bod ymddygiad, a allai amau ​​addasrwydd myfyriwr i gael ei dderbyn i broffesiwn a'i ymarfer mewn proffesiwn, yn cynnwys camymddygiad academaidd.
 • Dileu'r gofyniad i gael aelod o uwch reolwyr y Brifysgol fel Cadeirydd y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer. Er mwyn darparu mwy o hyblygrwydd, bydd y Cadeirydd yn uwch aelod o staff y Bwrdd Academaidd.
 • Diwygiad i gyfeiriad myfyrwyr ôl-gofrestru sy'n astudio cyrsiau nad ydynt yn arwain at anodi / cofrestru pellach.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.