Addasrwydd i Ymarfer

Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i sicrhau bod myfyrwyr sy'n astudio ar rai cyrsiau yn addas i fod yn gymwys yn eu proffesiynau priodol, waeth a yw eu perfformiad yn dda mewn asesiadau a’i peidio a pheidio cyflawni trosedd benodol. Gellir asesu addasrwydd i ymarfer myfyriwr am nifer o resymau, er enghraifft, problem sy'n gysylltiedig â chyffuriau / alcohol, salwch meddwl neu unrhyw gyflwr neu anhrefn a fyddai'n cael effaith andwyol ar berfformiad y myfyriwr. Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i ddelio â myfyrwyr o'r fath i sicrhau nad ydynt yn gymwys i ymarfer mewn proffesiwn pan fernir nad ydynt yn addas i wneud hynny. Gall hyn hefyd fod yn berthnasol i fyfyrwyr eraill sy'n gweithio ar gyfer cymwysterau proffesiynol, er enghraifft mewn proffesiynau eraill sy'n gysylltiedig â meddygaeth.

Cwestiynau Cyffredin.

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer Achos Pryder/Addasrwydd i Ymarfer Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 •  Gweithdrefn ar gyfer Addasrwydd i Ymarfer Cam 3 ( Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]


Achos o Bryder 

Os credir bod myfyriwr wedi torri safonau neu ymddygiad proffesiynol, dylid llenwi Ffurflen Achos o Bryder a'i hanfon at yr arweinydd cwrs priodol, a fydd yn trafod y mater gyda phennaeth yr ysgol. Os yw'n briodol, bydd y mater yn cael ei gyfeirio i Banel Achos o Bryder Cyfadran. Bydd y panel yn penderfynu ar y camau nesaf, a allai fod yn penderfynu bod angen cymryd camau pellach, sefydlu cynllun gweithredu neu gyfeirio at ymchwiliad o dan y Rheoliadau Addasrwydd i Ymarfer.

Cais am Adolygiad

Mae gan fyfyrwyr yr hawl i ofyn am adolygiad o'r gosb a osodwyd gan y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer. Ni ellir ystyried ceisiadau am adolygiad oni bai eu bod yn bodloni'r rhesymau dros adolygu fel y nodir yn y rheoliadau. Rhaid i'r cais am adolygiad gael ei gyflwyno i'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr ar y ffurflen gywir a dylid ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith i'r hysbysiad ffurfiol o ganlyniad y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer.

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Addasrwydd i Ymarfer Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Addasrwydd i Ymarfer Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. 

 • Newidiadau i gyfansoddiad Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer - Cynigir y dylid adolygu aelodaeth y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer fel a ganlyn:

  • un aelod uwch o staff ar lefel Pennaeth Ysgol neu'n uwch sydd â phrofiad o ffitrwydd i ymarfer (Cadeirydd);
  • un aelod o staff academaidd ysgolion y gyfadran sydd â gofynion addasrwydd i ymarfer ac sydd â'r cofrestriad proffesiynol gofynnol i fodloni safonau corff proffesiynol;
  • ymarferydd allanol o'r proffesiwn perthnasol;
  • Llywydd Undeb y Myfyrwyr (neu enwebai) (adran 6.24) 

 • Mae gan y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer yr awdurdod i ddiarddel myfyriwr o'r Brifysgol. Fel rheol, byddai Cadeirydd pwyllgor o'r fath yn cael ei dynnu o uwch aelodau o staff y Brifysgol, fel aelod o'r tîm Gweithredol neu'r Bwrdd Academaidd. Fodd bynnag, mewn achosion addasrwydd i ymarfer, ystyrir y byddai'n fuddiol i'r cadeirydd feddu ar wybodaeth am gyd-destun achosion o'r fath. Ni fyddem yn allan o llinell â'r sector wrth roi'r newid hwn ar waith. 

 • Gofynion adrodd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) - Cynigir ychwanegiad at y Weithdrefn, fel y manylir yn adran 8.3. 

  • Os ydym yn gwahardd myfyriwr yn barhaol am faterion penodol mewn perthynas â niwed neu niwed posibl, yna yn ogystal â'u riportio i'r corff proffesiynol / rheoleiddio mae'n ddyletswydd arnom hefyd i'w riportio i'r DBS, yn ychwanegol at y corff proffesiynol / rheoleiddio. eu riportio i'r DBS. Gallai'r ddyletswydd i atgyfeirio fod yn berthnasol yn gymharol gynnar yn ein prosesau, nid dim ond pan fydd achos wedi dod i'w gasgliad. Mae'r wefan gov.uk yn manylu ar ein dyletswydd gyfreithiol yn hyn o beth: https://www.gov.uk/guidance/making-barring-referrals-to-the-dbs# 

 • Datganiadau Effaith - Cynnwys y cyfle i'r Parti Adrodd gyflwyno Datganiad Effaith, pe bai hyn yn cael ei ystyried yn briodol, yn dibynnu ar natur yr honiadau ac amgylchiadau'r achos (adran 6.28). Mae gan y Parti Ymatebol gyfle i gyflwyno datganiad i'w ystyried gan y Pwyllgor Disgyblu, yn ogystal â gallu cynrychioli eu hunain yn bersonol. Mae sefydliadau eraill ar draws y sector yn cyflwyno Datganiadau Effaith fel ffordd o roi'r un cyfle i'r Blaid Adrodd a phartïon eraill yr effeithir arnynt i leisio'u barn. Cymerwyd cyngor cyfreithiol ar ymarferoldeb cyflwyno Datganiadau Effaith a byddwn yn cynhyrchu canllawiau ychwanegol a fydd yn sail i'r weithdrefn.
 • Diwygiad i'r geiriad ynghylch amddiffyn y Brifysgol pe bai cyflogwr, a / neu'r cyhoedd yn gyffredinol a / neu gyn-fyfyrwyr, yn y dyfodol, yn cwestiynu ein proses a'r broses o wneud penderfyniadau wedi hynny (adran 2.1)
 • Cadarnhad mai safon y prawf a ddefnyddir mewn achosion Ffitrwydd i Ymarfer yw cydbwysedd y tebygolrwydd a bod baich y prawf ar y Brifysgol (adran 2.2)
 • Eglurhad na fydd honiadau dienw a datganiadau tystion fel arfer yn cael eu derbyn gan y Brifysgol (adran 2.5)
 • Diwygiad i'r adran ar ddefnyddio recordiadau cudd i gynnwys mwy o fanylion am ddefnyddio recordiadau fel tystiolaeth mewn achosion ymddygiad myfyrwyr, lle gwnaed y recordiad at bwrpas arall (adran 2.7)
 • Eglurhad y gall rôl unigolyn cymorth gynnwys cynrychioli myfyriwr ac eirioli neu siarad drosto, os cytunwyd fel addasiad rhesymol oherwydd anabledd (adran 3.5)
 • Eglurhad y bydd angen i fyfyrwyr, lle bo hynny'n briodol, dystiolaethu unrhyw ffactorau lliniarol y maent yn dymuno dibynnu arnynt (adran 3.9)
 • Ychwanegu anonestrwydd at y rhestr o ymddygiadau amhroffesiynol (adran 4.2)
 • Cynnwys paragraff sy'n nodi'r math o dystiolaeth sy'n ofynnol gan y Brifysgol lle codwyd pryderon iechyd mewn perthynas â myfyriwr, a'r gefnogaeth y bydd y Brifysgol yn ei darparu i gael tystiolaeth o'r fath, gan gynnwys talu am adroddiad lle bernir bod hyn yn briodol ( adran 4.5)
 • Cadarnhad y gall y Panel Achos Pryder argymell bod myfyriwr yn cael ei wahardd o'i leoliad neu ddysgu maes ymarfer (adran 5.10)
 • Cadarnhad, pan ddaw gwybodaeth bellach i'r amlwg yn ystod y weithdrefn Achos Pryder sy'n codi mater diogelu ynghylch presenoldeb myfyriwr mewn dosbarthiadau, bydd yr achos yn cael ei gyfeirio at Banel Asesu Risg i'w ystyried (adran 5.10)
 • Cadarnhad na fydd yn ofynnol i fyfyriwr fynychu cyfarfod Panel Achos Pryder ond y rhoddir cyfle iddo ddarparu datganiad ysgrifenedig (adran 5.13)
 • Cadarnhad y bydd yn ofynnol i Arweinydd y Cwrs adrodd i'r Panel Achos Pryder am i fyfyriwr dynnu'n ôl gan ddarparwr lleoliad / maes ymarfer dysgu o dan ei weithdrefnau ei hun (adran 6.5)
 • Mewn amgylchiadau lle mae pob aelod o'r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer wedi arfer ei bleidlais ystyriol a bod tei, bydd gan y Cadeirydd y bleidlais terfynol (adran 6.24)
 • Cadarnhad y bydd y myfyriwr yn cael ei hysbysu o gyfansoddiad y Pwyllgor cyn i'r ddogfennaeth gael ei chylchredeg ac yn cael cyfle i godi unrhyw bryderon mewn perthynas ag aelodaeth, er enghraifft os oes ganddo sail i ystyried y bydd aelod yn rhagfarnllyd ( adran 6.24)
 • Diwygiadau i'r rhestr o gyrsiau sy'n cael eu llywodraethu gan y Weithdrefn Addasrwydd i Ymarfer (Atodiad 1)


Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.