Cwynion Myfyrwyr

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu addysg a chymorth o ansawdd uchel i'w myfyrwyr; fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallech weithiau fod â phryderon ynghylch darpariaeth eich cwrs academaidd a / neu wasanaethau cysylltiedig.

Rhaid codi pryderon cyn gynted â phosibl a dim mwy na 3 mis ar ôl iddynt godi gyntaf. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ni ymchwilio iddynt yn drylwyr. Efallai y byddwn yn penderfynu peidio â symud ymlaen â'ch cwyn os na fyddwch chi'n ei chodi o fewn y cyfnod o 3 mis ac nid ydym yn credu eich bod wedi cynnig rheswm da dros unrhyw oedi.

Yn y lle cyntaf, fe'ch anogir i godi materion yn uniongyrchol gyda'r aelod perthnasol o staff neu'r Ardal Gynghori (gweler adran Datrysiad Cynnar y Rheoliadau Cwynion Myfyrwyr a'r Cwestiynau Cyffredin isod). Efallai y byddwch am siarad â'r Undeb Myfyrwyr am gyngor a chefnogaeth:

 Cwynion Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin.

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: studentcasework@southwales.ac.uk

Cwynion Unigol

Cwynion Grŵp

Cais am Adolygiad

  • Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg
  • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. 

  • Gwahanu Rheoliadau a Gweithdrefnau
  • Cynhwysiad cyfeiriadau at prentisiaid y Brifysgol
  • Cynhwysiad cyfeiriad at yr arweinydd ar ymddygiad annerbyniol
  • Eglurhad bod achwynydd yn gallu ceisio cyngor rhagarweiniol, heb ragfarn, ar gwmpas a natur y dystiolaeth y mae'n bwriadu ei chyflwyno i genfogi achos sy'n hynod gymhleth
  • Cynhwysiad cyfeiriad at y Cynllun Cymorth i Staff
  • Eglurhad rôl unigolyn cymorth 

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.

Nod y Brifysgol yw sicrhau y cydymffurfir â'i safonau ansawdd wrth gynnal ei harholiadau. O ganlyniad, sefydlwyd proses ar wahân i'ch galluogi i adrodd am unrhyw faterion sy'n ymwneud â chynnal archwiliad yr oeddech yn anhapus â hwy. Dylid cyflwyno hyn o fewn pum diwrnod gwaith i'r archwiliad gael ei gynnal.

Mae manylion pellach ar sut i roi gwybod am fater gydag arholiad i'w gweld yma.