Cwynion Myfyrwyr

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu addysg a chymorth o ansawdd uchel i'w myfyrwyr; fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallech weithiau fod â phryderon ynghylch darpariaeth eich cwrs academaidd a / neu wasanaethau cysylltiedig.

Rhaid codi pryderon cyn gynted â phosibl a dim mwy na 3 mis ar ôl iddynt godi gyntaf. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ni ymchwilio iddynt yn drylwyr. Efallai y byddwn yn penderfynu peidio â symud ymlaen â'ch cwyn os na fyddwch chi'n ei chodi o fewn y cyfnod o 3 mis ac nid ydym yn credu eich bod wedi cynnig rheswm da dros unrhyw oedi.

Yn y lle cyntaf, fe'ch anogir i godi materion yn uniongyrchol gyda'r aelod perthnasol o staff neu'r Ardal Gynghori (gweler adran Datrysiad Cynnar y Rheoliadau Cwynion Myfyrwyr a'r Cwestiynau Cyffredin isod). Efallai y byddwch am siarad â'r Undeb Myfyrwyr am gyngor a chefnogaeth:

Cwynion Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin.

Bydd y Brifysgol yn gwneud popeth o fewn ei gallu i leihau effaith unrhyw Effaith Diwydiannol ar eich addysgu, dysgu ac asesu. Os teimlwch eich bod wedi bod dan anfantais oherwydd Effaith Diwydiannol, dylech siarad â’ch Arweinydd Modiwl neu Gwrs yn y lle cyntaf.

Os ydych yn dal yn anfodlon a’ch bod yn teimlo nad yw’r Brifysgol wedi cymryd camau digonol i leihau effaith y Effaith Diwydiannol arnoch chi, yna gallwch gyflwyno cwyn myfyriwr neu apêl academaidd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Codi Pryderon am Effaith Diwydiannol 

Dylid cyflwyno cwyn ffurfiol sy’n ymwneud ag effaith streicio arnoch chi gan ddefnyddio’r ffurflen Cwyn am Effaith Diwydiannol  : Cywn am Effaith Diwydiannol

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 1 (Datrysiad Cynnar) Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 3 (Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Cwynion Unigol

Cwynion Grŵp

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24:

 • Cynnwys enghreifftiau o dystiolaeth (A3 3.3)
 • Eglurhad ar brydlondeb cyflwyno (A3 3.6)
 • Eglurhad y bydd y Swyddog Ymchwilio fel arfer yn un o Swyddogion Ymchwilio Proffesiynol y Brifysgol (A3 3.8)
 • Eglurhad ynghylch pryd yr ymdrinnir â chwyn o dan weithdrefnau disgyblu Adnoddau Dynol (A3 3.13)
 • Cynnwys gallu myfyriwr i gyflwyno cwyn o dan y Rheoliadau a'r Weithdrefn Cwyno Myfyrwyr os yw'n anhapus â'r broses a ddilynwyd o dan weithdrefn Adnoddau Dynol (A3 3.16)
 • Eglurhad y gellir cymryd camau o dan y Canllawiau Ymddygiad Annerbyniol lle mae myfyriwr yn ymddwyn yn afresymol wrth ryngweithio â staff y Brifysgol (A3 3.25)
 • Eglurhad bod rhaid codi pryderon ddim mwy na thri mis ar ôl y mater a arweiniodd at y gŵyn (A4 4.1)
 • Diwygio'r dulliau o gael tystiolaeth mewn ymchwiliad (B3 3.4)
 • Eglurhad ar gymeradwyo'r Rhestr Wirio o Faterion (B3 3.5)

Cadarnhad y gellir ceisio datrysiad cynnar ar unrhyw gam o’r broses heb fod angen cwblhau’r cam ffurfiol, gyda chytundeb yr achwynydd (B3 3.7)

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.

Nod y Brifysgol yw sicrhau y cydymffurfir â'i safonau ansawdd wrth gynnal ei harholiadau. O ganlyniad, sefydlwyd proses ar wahân i'ch galluogi i adrodd am unrhyw faterion sy'n ymwneud â chynnal archwiliad yr oeddech yn anhapus â hwy. Dylid cyflwyno hyn o fewn pum diwrnod gwaith i'r archwiliad gael ei gynnal.

Mae manylion pellach ar sut i roi gwybod am fater gydag arholiad i'w gweld yma.