Cwynion Myfyrwyr

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu addysg a chymorth o ansawdd uchel i'w myfyrwyr; fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallech weithiau fod â phryderon ynghylch darpariaeth eich cwrs academaidd a / neu wasanaethau cysylltiedig.

Rhaid codi pryderon cyn gynted â phosibl a dim mwy na 3 mis ar ôl iddynt godi gyntaf. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ni ymchwilio iddynt yn drylwyr. Efallai y byddwn yn penderfynu peidio â symud ymlaen â'ch cwyn os na fyddwch chi'n ei chodi o fewn y cyfnod o 3 mis ac nid ydym yn credu eich bod wedi cynnig rheswm da dros unrhyw oedi.

Yn y lle cyntaf, fe'ch anogir i godi materion yn uniongyrchol gyda'r aelod perthnasol o staff neu'r Ardal Gynghori (gweler adran Datrysiad Cynnar y Rheoliadau Cwynion Myfyrwyr a'r Cwestiynau Cyffredin isod). Efallai y byddwch am siarad â'r Undeb Myfyrwyr am gyngor a chefnogaeth:

 Cwynion Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin.

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 1 (Datrysiad Cynnar) Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 3 (Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Cwynion Unigol

Cwynion Grŵp

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. 

 • Croesgyfeirio adran A3 3.6 i egluro gofynion o ran prydlondeb cyflwyno cwynion (adran A1 1.3)
 • Eglurhad na fydd cwynion fel arfer yn cael eu derbyn na'u hystyried heb dystiolaeth (adran A3 3.3)
 • Eglurhad y dylid defnyddio recordiad at y diben y cafodd ei wneud ar ei gyfer yn unig ac nad oedd ar gael i drydydd parti heb gydsyniad yr unigolyn y mae'n cyfeirio ato, oni bai bod rheswm cyfreithlon i wneud hynny (adran A3 3.5)
 • Efallai y bydd rhai amgylchiadau pan fydd y gyfadran neu'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr yn ystyried bod angen Swyddog Ymchwilio y tu allan i'r gyfadran. Mewn achosion o'r fath, cytunir ar unigolyn priodol rhwng y partïon perthnasol (adran A3 3.8)
 • Cynnwys datganiad i gadarnhau y gall rôl person cymorth gynnwys cynrychiolaeth myfyriwr ac eirioli neu siarad drosto, os cytunwyd fel addasiad rhesymol oherwydd anabledd (adran B1 1.3)
 • Cynnwys datganiad yn cadarnhau na fydd y Brifysgol fel rheol yn derbyn cwynion anhysbys neu ddatganiadau tystion a chael gwared ar yr adran sy'n ymwneud â chynnal cyfrinachedd tystion (adran B3 3.9 a 3.12)
 • Cynnwys datganiad ar faich a safon y prawf (adran B3 3.24)
 • Eglurhad nad yw myfyriwr yn gallu codi materion newydd yng ngham 3 y Weithdrefn (adran B4 4.3)


Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.

Nod y Brifysgol yw sicrhau y cydymffurfir â'i safonau ansawdd wrth gynnal ei harholiadau. O ganlyniad, sefydlwyd proses ar wahân i'ch galluogi i adrodd am unrhyw faterion sy'n ymwneud â chynnal archwiliad yr oeddech yn anhapus â hwy. Dylid cyflwyno hyn o fewn pum diwrnod gwaith i'r archwiliad gael ei gynnal.

Mae manylion pellach ar sut i roi gwybod am fater gydag arholiad i'w gweld yma.