Cwynion Myfyrwyr

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu addysg a chymorth o ansawdd uchel i'w myfyrwyr; fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallech weithiau fod â phryderon ynghylch darpariaeth eich cwrs academaidd a / neu wasanaethau cysylltiedig.

Rhaid codi pryderon cyn gynted â phosibl a dim mwy na 3 mis ar ôl iddynt godi gyntaf. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ni ymchwilio iddynt yn drylwyr. Efallai y byddwn yn penderfynu peidio â symud ymlaen â'ch cwyn os na fyddwch chi'n ei chodi o fewn y cyfnod o 3 mis ac nid ydym yn credu eich bod wedi cynnig rheswm da dros unrhyw oedi.

Yn y lle cyntaf, fe'ch anogir i godi materion yn uniongyrchol gyda'r aelod perthnasol o staff neu'r Ardal Gynghori (gweler adran Datrysiad Cynnar y Rheoliadau Cwynion Myfyrwyr a'r Cwestiynau Cyffredin isod). Efallai y byddwch am siarad â'r Undeb Myfyrwyr am gyngor a chefnogaeth:

Cwynion Myfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin.

Bydd y Brifysgol yn gwneud popeth o fewn ei gallu i leihau effaith unrhyw Effaith Diwydiannol ar eich addysgu, dysgu ac asesu. Os teimlwch eich bod wedi bod dan anfantais oherwydd Effaith Diwydiannol, dylech siarad â’ch Arweinydd Modiwl neu Gwrs yn y lle cyntaf.

Os ydych yn dal yn anfodlon a’ch bod yn teimlo nad yw’r Brifysgol wedi cymryd camau digonol i leihau effaith y Effaith Diwydiannol arnoch chi, yna gallwch gyflwyno cwyn myfyriwr neu apêl academaidd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Codi Pryderon am Effaith Diwydiannol 

Dylid cyflwyno cwyn ffurfiol sy’n ymwneud ag effaith streicio arnoch chi gan ddefnyddio’r ffurflen Cwyn am Effaith Diwydiannol  : Cywn am Effaith Diwydiannol

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 1 (Datrysiad Cynnar) Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 3 (Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Siartiau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 1 (Datrysiad Cynnar) Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Cwynion - Cam 3 (Cais am Adolygiad) Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Cwynion Unigol

Cwynion Grŵp

Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Gwyn Myfyriwr Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

 • Newidiadau i'r geiriad er mwyn egluro (adran A3 3.11 / B1 1.6 / B2 2.1, 2.2 / B6 6.1)
 • Cynnwys ‘cwynion yn ymwneud â barn academaidd’ a ‘chwynion sydd eisoes wedi’u hystyried’ ar[GA1]  y rhestr o gwynion nad ydynt yn dod o dan y rheoliadau a’r weithdrefn (A2 2.11, 2.12)
 • Cynnwys rhagor o fanylion ar sut yr ystyrir cwynion yn erbyn staff (A3 3.13-3.16)
 • Diwygio cyfeiriadau o'r Weithdrefn Ffitrwydd i Astudio at y Weithdrefn Cymorth i Astudio o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r gyfres hon o reoliadau a gweithdrefnau (A3 3.25)
 • Newidiadau i'r amserlenni ar gyfer ymdrin â chwynion myfyrwyr o 40 diwrnod gwaith i 50 diwrnod gwaith yn y cam ffurfiol ac o 25 diwrnod gwaith i 15 diwrnod gwaith ar y cam adolygu (A4 4.2, 4.3)
 • Newidiadau i eiriad y seiliau dros adolygiad i sicrhau eu bod yn briodol ar gyfer adolygiadau a gyflwynir mewn perthynas ag achosion a ystyriwyd o dan broses AD (B4 4.2)

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.

Nod y Brifysgol yw sicrhau y cydymffurfir â'i safonau ansawdd wrth gynnal ei harholiadau. O ganlyniad, sefydlwyd proses ar wahân i'ch galluogi i adrodd am unrhyw faterion sy'n ymwneud â chynnal archwiliad yr oeddech yn anhapus â hwy. Dylid cyflwyno hyn o fewn pum diwrnod gwaith i'r archwiliad gael ei gynnal.

Mae manylion pellach ar sut i roi gwybod am fater gydag arholiad i'w gweld yma.