Camymddygiad Academaidd

Mae deall sut i ddefnyddio gwaith ysgolheigion eraill, gan gynnwys cyfoedion, i ddatblygu eich dealltwriaeth eich hun o bwnc yn sgil broffesiynol bwysig. Mae'r Brifysgol yn disgwyl i chi ddilyn confensiynau academaidd proffesiynol. Nid yw byth yn dderbyniol defnyddio geiriau pobl eraill na'u hallbwn creadigol (boed wedi eu cyhoeddi neu heb eu cyhoeddi, gan gynnwys deunydd o'r rhyngrwyd) heb gydnabyddiaeth benodol. Ni fyddai gwneud hynny yn cael ei ystyried yn arwydd o barch ond fel Camymddygiad Academaidd. Yn ogystal, nid yw'n dderbyniol i chi gyflwyno gwaith yr ydych naill ai wedi ei dendro neu ei brynu, naill ai ‘oddi ar y silff’ neu wedi'i ysgrifennu'n benodol, a'i gyflwyno fel eich gwaith eich hun, gelwir hyn yn twyllo contract.

Mae'r Brifysgol yn cymryd achosion o gamymddwyn academaidd yn ddifrifol iawn ac mae'n ceisio sicrhau eu bod yn cael eu trin yn effeithlon ac yn briodol. Dull y Brifysgol o ymdrin â chamymddwyn academaidd yw datblygu dysgu a dealltwriaeth, heb ragfarn, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd. Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin - Camymddygiad Academaidd.

Mae cyngor ac arweiniad pellach ar onestrwydd academaidd a chamymddwyn academaidd ar gael gan eich tiwtoriaid modiwl, yr Undeb Myfyrwyr a'r Gwasanaeth Datblygu Astudio a Sgiliau Myfyrwyr.


Mae Rheoliadau Camymddygiad Academaidd 2018-2019 are gael yma Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blwyddyn flaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

 • Rheoliadau Camymddygiad Academaidd 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blwyddyn flaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Dogfennau Pellach

 • Taflen Clawr Camymddygiad Academaidd Tybiedig Cymraeg | Saesneg 
 • Taflen barhad ar gyfer Taflen Glawr Camymddygiad Academaidd Tybiedig Cymraeg | Saesneg 
 • Tariff Cosbau am Gamymddwyn Academaidd (Troseddau Cyntaf a Llai) Cymraeg | Saesneg
 • Tariff Cosbau am Gamymddwyn Academaidd (Ail Droseddau a Throseddau Difrifol) Cymraeg | Saesneg
 • Tariff Cosbau am Raddau Ymchwil Cymraeg | Saesneg 

Os ydy aelod academaidd o staff yn dymuno codi honiad  camymddygiad academaidd tybiedig, danfonwch Taflen Clawr Camymddygiad Academaidd Tybiedig gyda'r gwybodaeth a'r tystiolaeth anghenrheidiol i dîm Gweinyddiaeth Myfyrwyr y campws perthnasol:

Cais am Adolygiad

 • Ffuflen Gais am Adolygiad o  Benderfyniad Camymddygiad Academaidd Cymraeg | Saesneg 
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Camymddygiad Academaidd Cymraeg | Saesneg 
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg 

Fe ddylai myfyrwyr danfon eu Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Camymddygiad Academaidd at [email protected]

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. 

 • Gwahanu Rheoliadau a Gweithdrefnau, yn cynnwys y Gweithdrefn ar gyfer apeliadau yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Graddau Ymchwil
 • Cynhwysiad cyfeiriadau at prentisiaid y Brifysgol
 • Eglurhad bydd honiadau o gamymddygiad academaidd yn erbyn myfyrwyr ymchwil o hyd yn cael eu hystyried gan y Panel Camymddygiad Academaidd
 • Eglurhad bydd y myfyriwr a’r/ neu’r unigolyn cymorth) yn derbyn copi o’r holl wybodaeth bydd yn cael ei ystyried gan y Swyddog Camymddygiad Academaidd/ Panel Camymddygiad Academaidd
 • Cynhwysiad o weithdrefn i ddelio gyda arfer academaidd gwael/ mân achosion o gamymddygiad academaidd yn ysgrifenedig

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.

Enghreifftiau

Enghreifftiau o gamymddygiad academaidd:

 • Llên-ladrad - pan fydd myfyrwyr yn cymryd gwaith neu syniadau rhywun arall a honni mai eu gwaith neu eu syniadau eu hunain ydynt.  
 • Twyllo - pan fydd myfyrwyr yn gweithredu’n anonest neu’n annheg cyn, yn ystod neu ar ôl arholiad neu mewn prawf dosbarth er mwyn ennill mantais neu gynorthwyo myfyriwr arall i wneud hynny.
 • Twyllo dan gontract - pan fydd myfyrwyr yn prynu traethawd neu aseiniad.
 • Ffugio - pan fydd myfyrwyr yn ffugio gwybodaeth neu ddamcaniaethau ac yn eu defnyddio mewn asesiad.
 • Ailgylchu - pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno darn o waith mewn un cyd-destun ac yna’n ei ddefnyddio eto mewn cyd-destun arall.
 • Cydgynllwyno - pan fydd myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd ar aseiniad unigol ac yn cyflwyno’r gwaith fel eu gwaith eu hunain.

Gellir ddarganfod mwy o wybodaeth ar enghreifftiau o gamymddygiad academaidd yma Cymraeg | Saesneg