Amgylchiadau Esgusodol

Os ydych chi'n profi amgylchiadau a allai effeithio ar eich gallu i berfformio mewn asesiadau, efallai y gallwch wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol. Egwyddor allweddol y rheoliadau hyn yw darparu cydraddoldeb i bob myfyriwr mewn perthynas â'r asesiadau y mae'n ofynnol iddynt eu cyflawni yn ystod eu cwrs. Nod y Brifysgol yw sicrhau nad yw myfyriwr sydd ag amgylchiadau esgusodol profedig o dan anfantais annheg o ganlyniad; ar yr un pryd, ni fydd myfyrwyr ag amgylchiadau esgusodol â mantais anghyfartal dros fyfyrwyr eraill.

Am gopïau o'r Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol a'r canllawiau, cysylltwch â'r Ardal Gynghori ar eich campws neu ewch i’r Ardal Gynghori Ar-lein (Advice Zone Online).

Am fwy o wybodaeth os oes gennych gwestiynau am ffordd y Brifysgol o weithredu yn ystod y sefyllfa COVID-19 presennol, cliciwch ar y ddolen isod:

Cam Gweithredu COVID-19

Os ydych yn fyfyriwr ac mae gennych symptomau Covid-19, neu nad ydych yn gallu cyflwyno asesiad ar amser oherwydd amhariad a achoswyd gan coronavirus, rydych yn gallu hunanardystio am 14 diwrnod. Ar gyfer y ceisiadau yma, bydd rhaid i chi lenwi'r ffurflen hunanardystio Covid 19 ynghyd â'r ffurflen amgylchiadau esgusodol. 


Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

  • Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Amgylchiadau Esgusodol/ Ohirio Astudiaethau Cymraeg | Saesneg
  •  Nodiadau Canllaw ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Benderfyniad Amgylchiadau Esgusodol/ Ohirio Astudiaethau Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. 

  • Gwahanu Rheoliadau a Gweithdrefnau
  • Cynhwysiad cyfeiriadau at prentisiaid y Brifysgol
  • Eglurhad bod y gweithdrefn hunanardystio ar gyfer salwch byrdymor yn unig, a rhaid bod y salwch wedi digwydd dim mwy nag wythnos cyn, ac/ neu yn cynnwys, yr wythnos y disgwylir yr asesiad
  • Cyflwyniad o broses ar gyfer ystyried ceisiadau am gyflwr iechyd hirdymor sy’n dueddol achosi pyliau
  • Newid i aelodaeth y Bwrdd Amgylchiadau Esgusodol


Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.