Absenoldeb

Myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir

Os ydych chi'n astudio ar gwrs a addysgir, ni ddisgwylir i chi ofyn am absenoldeb o'ch astudiaethau yn ystod y tymor. Fodd bynnag, efallai y bydd amgylchiadau eithriadol a / neu annisgwyl a allai olygu eich bod yn absennol o astudiaethau, ac os felly dylech wneud cais am absenoldeb eithriadol. Mae'r weithdrefn absenoldeb eithriadol yn berthnasol i bob myfyriwr.

Gallai enghreifftiau o'r hyn y mae'r Brifysgol yn ystyried ei fod yn eithriadol gynnwys:

 • Profedigaeth
 • Salwch
 • Triniaeth feddygol hanfodol
 • Rhwymedigaethau cyflogwyr (e.e. myfyrwyr sy'n cael eu noddi gan eu llywodraeth neu sefydliad rhyngwladol).

* Noder nad yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr ond fe'i darperir at ddibenion cyfarwyddyd yn unig.

Os ydych chi'n credu bod y rheswm dros eich cais am absenoldeb hefyd yn dod o fewn diffiniad y Brifysgol o amgylchiadau esgusodol, dylech gyfeirio at reoliadau'r Brifysgol ar Amgylchiadau Esgusodol a siarad â'ch Ardal Gynghori. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Disgwyliadau Presenoldeb ac Absenoldeb Dros Dro ar gael hefyd yn rheoliadau'r a'r gweithdrefnau Brifysgol.

Dylid cyflwyno ceisiadau am absenoldeb eithriadol trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol gyda'ch ffurflen Cais am Awdurdodi Absenoldeb:

 • Y dyddiadau rydych chi'n gwneud cais am ganiatâd i fod yn absennol
 • tystiolaeth i gefnogi'ch cais (e.e. tystysgrifau marwolaeth, nodiadau meddygol, llythyrau gan noddwyr / cyflogwyr)
 • tystiolaeth ysgrifenedig o gefnogaeth gan eich arweinydd cwrs a / neu arweinydd / arweinwyr modiwl
 • eich dogfennau teithio 

Unwaith y bydd yr holl wybodaeth ofynnol wedi'i darparu, dylech ddisgwyl derbyn ymateb i'ch cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd y Cofrestrydd Cysylltiol (Gweinyddiaeth Myfyrwyr) (neu enwebai) ond yn awdurdodi absenoldeb mewn amgylchiadau eithriadol, gan ystyried (mewn ymgynghoriad â'r gyfadran / campws), eich rheswm dros yr absenoldeb, yr effaith bosibl ar eich astudiaethau a'ch gallu i barhau i gwblhau eich cwrs o fewn hyd dynodedig y cwrs.

Nodwch mai 20 diwrnod gwaith yw'r uchafswm o absenoldeb eithriadol a ganiateir mewn blwyddyn academaidd.

Nid oes rhaid i chi wneud cais am absenoldeb os ydy eich absenoldeb yn para tri diwrnod gwaith neu lai. Uchafswm y cyfnod o absenoldeb a all gael ei ganiatáu yw 20 diwrnod gwaith. Os oes angen absenoldeb o fwy nag 20 diwrnod gwaith arnoch, rhaid i chi dorri ar draws eich astudiaethau neu dynnu'n ôl o'ch cwrs. Dylech ofyn am gyngor gan eich Ardal Gynghori. Os ydych chi'n astudio ar fisa Haen 4 a'ch bod yn torri ar draws eich astudiaethau neu'n tynnu'n ôl, rhaid i chi ddychwelyd adref a bydd eich nawdd Haen 4 yn cael ei dynnu'n ôl.

Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Os ydych chi'n astudio cwrs lefel ôl-raddedig yn y Brifysgol, ac eithrio cyfnodau gwyliau swyddogol, ystyrir eich bod yn astudio'n amser llawn; gan gynnwys unrhyw amser a dreulir yn ysgrifennu eich traethawd hir neu'ch prosiect terfynol.

Mewn amgylchiadau cyfyngedig, efallai y cewch ganiatâd i ymgymryd â chamau diweddarach eich cwrs o'ch gwlad gartref, ond eich goruchwyliwr academaidd yn llwyr fydd yn gyfrifol am hyn ac ni fydd yn cael ei roi oni bai bod eich goruchwyliwr yn hyderus eich bod wedi symud ymlaen yn ddigonol a gellir eich cefnogi'n ddigonol tra byddwch i ffwrdd.

Yn ogystal, mae'n rhaid i ganiatâd i ymgymryd â chyfnodau astudio i ffwrdd fod yn angenrheidiol yn academaidd (e.e. rydych chi'n casglu data gan gwmni yn eich mamwlad) ac nid am resymau personol fel diwedd tenantiaeth. Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol, ac wedi cynllunio ar gyfer, hyd cyfan y cwrs, gan gynnwys cyfnodau ysgrifennu ac felly maent wedi bwriadu aros yn y DU am gyfanswm hyd y cwrs.

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, gweler yma am fwy o wybodaeth ynghylch gwneud cais am Wyliau Blynyddol, Absenoldeb Eithriadol, Astudio i Ffwrdd o PDC, Cwblhau Astudio i Ffwrdd o PDC a Torri ar Draws Astudiaethau.

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo amgylchedd, sy'n galluogi myfyrwyr i ymarfer eu crefydd neu gred wrth astudio yn y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn ymwybodol y gall rhai gwyliau crefyddol gyd-fynd â'r Amserlen Academaidd. Fodd bynnag, o ystyried yr amrywiaeth o grefyddau, nid yw'r Brifysgol yn gallu trefnu ei hamserlen na therfynau amser gwaith cwrs o amgylch gwyliau crefyddol pob traddodiad ffydd. Bydd Prifysgol De Cymru yn ymdrechu i fod yn hyblyg fel sy'n ymarferol bosibl er mwyn arsylwi ar grefydd, cred a diffyg cred staff a myfyrwyr. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais am absenoldeb er mwyn cymryd rhan ac arsylwi ar eu crefydd nodi'r canlynol:

 • Fel rheol ni dderbynnir presenoldeb mewn gwyliau crefyddol fel amgylchiadau eithriadol.
 • Gan fod rhai crefyddau wedi eithrio myfyrwyr o gadwraeth grefyddol adeg eu hastudio ac arholiadau, dylech wneud pob ymdrech i gymryd yr eithriadau hyn lle bynnag y bo modd.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud trefniadau i ddal i fyny â gwaith a gollwyd wrth gymryd rhan mewn gweddi a chadwraeth grefyddol. Os ydych chi'n dymuno cymryd cyfnod o'ch absenoldeb oherwydd eich crefydd, dylech yn gyntaf drafod hyn gydag arweinydd eich cwrs a gwneud pob ymdrech i sicrhau'n rhagweithiol eich bod yn gwybod am yr astudiaethau, y deunyddiau cwrs a'r aseiniadau. Ni fyddwn fel arfer yn cymeradwyo cais os byddwch yn colli ymrwymiadau academaidd.

Am fwy o wybodaeth / arweiniad, ewch i'r cyswllt canlynol.

Os ydych wedi cofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig amser llawn a addysgir, a'ch bod yn astudio ar fisa Haen 4, disgwylir i chi aros yn y DU, yn benodol yn ardal De Cymru, a chydymffurfio â gweithdrefnau monitro presenoldeb Haen 4 y Brifysgol tan ddyddiad cwblhau eich cwrs.

Mae'n ofynnol i chi fod ar y campws, mynychu ac ymgysylltu â'ch cwrs a sganio eich olion bysedd bob 7 diwrnod, tan diwedd pob tymor. Mae astudio hunangyfeiriedig yn rhan o'ch rhwymedigaethau academaidd ac felly hyd yn oed os yw'ch dosbarthiadau a addysgir wedi dod i ben, nid yw eich astudiaeth. Os ydych chi wedi penderfynu bod eich dosbarthiadau a addysgir wedi dod i ben am y tymor a'ch bod yn dymuno gadael y DU, byddwch yn gwneud hynny yn ôl eich disgresiwn eich hun a heb yr awdurdodiad gan y Brifysgol.

Os byddwch yn cyflwyno cais am absenoldeb, ac os caiff ei gymeradwyo, bydd eich gwybodaeth yn cael ei diweddaru ar system monitro presenoldeb y Brifysgol (SEAtS) a system gwybodaeth rheolaeth myfyrwyr y Brifysgol (Quercus). Yn ogystal, os ydych chi'n teithio dramor, dylech dderbyn llythyr yn cadarnhau pwrpas eich taith rhag ofn y bydd personél UKVI yn gofyn i chi am dystiolaeth pan fyddwch chi'n dychwelyd i'r DU.

Os na chymeradwyir eich cais am absenoldeb, bydd prosesau monitro presenoldeb arferol y Brifysgol yn berthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gofynion monitro absenoldeb a phresenoldeb ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt yn yr UE, ewch i'n tudalennau Rhyngwladol - Haen 4. Gellir cael rhagor o wybodaeth am eich cyfrifoldebau fel myfyriwr Haen 4 drwy ymweld â'r cyswllt canlynol.

Diffyg ymgysylltiad

Os ystyrir bod eich ymgysylltiad â'r Brifysgol yn anfoddhaol, efallai y bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi fel rhan o'r Broses Diffyg Ymgysylltu

https://progression.southwales.ac.uk/dilyniant/arweiniad-chefnogaeth/ymgysylltu/

.