Student Regulations

Rheoliadau Myfyrwyr

Rheoliadau Myfyrwyr

Pan fyddwch chi'n cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â Chod Ymarfer Myfyrwyr a holl reoliadau a gweithdrefnau eraill y Brifysgol. Mae rheoliadau a gweithdrefnau'r Brifysgol yn amlinellu ein hymagwedd at ddysgu, addysgu ac asesu yn ogystal â materion ymddygiad academaidd ac anacademaidd a chwynion ac apeliadau, ac fe’u cynllunir i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n deg ac yn gyson mewn perthynas â phob myfyriwr.

Rheoliadau Trefniadau Eithriadol

Yn unol â Rheoliadau'r Brifysgol ar gyfer Cyrsiau a Addysgir, rhoddwyd y Rheoliadau Trefniadau Eithriadol (Adran 7) ar waith ar 15 Mai 2023. Cafodd y rhain eu diweddaru a'u cymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd ym mis Ebrill 2023. Mae hyn er mwyn galluogi Byrddau Asesu i bennu canlyniadau modiwlau, penderfyniadau dilyniant a dyfarniadau, lle bynnag y bo modd, gan ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael.

Ar gyfer myfyrwyr PDC sydd wedi dechrau astudiaethau er 2013. Gellir dod o hyd i gysylltiadau i fersiynau blaenorol o'r Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir hefyd trwy ddilyn y cyswllt uchod.

Codi Pryderon am Effaith Diwydiannol

Bydd y Brifysgol yn gwneud popeth o fewn ei gallu i leihau effaith unrhyw diwydiannol ar eich addysgu, dysgu ac asesu. Os teimlwch eich bod wedi bod dan anfantais oherwydd diwydiannol, dylech siarad â’ch Arweinydd Modiwl neu Gwrs yn y lle cyntaf.

Os ydych yn dal yn anfodlon a’ch bod yn teimlo nad yw’r Brifysgol wedi cymryd camau digonol i leihau effaith y streic arnoch chi, yna gallwch gyflwyno cwyn myfyriwr neu apêl academaidd. 

Cyflwyno cwyn ffurfiol

Dylid cyflwyno cwyn ffurfiol sy’n ymwneud ag effaith diwydiannol arnoch chi gan ddefnyddio’r ffurflen Cwyn am Diwydiannol: Rheoliadau Myfyrwyr

Mae gwybodaeth ychwanegol am diwydiannol i fyfyrwyr yn PDC ar gael yma:  Codi Pryderon am Effaith Diwydiannol

Cyflwyno apêl academaidd

Os ydych yn credu bod y streic wedi effeithio ar eich perfformiad academaidd, gallwch gyflwyno apêl academaidd gan ddefnyddio Gweithdrefn Apeliadau Academaidd y Brifysgol, unwaith y bydd eich canlyniadau wedi’u cadarnhau gan y Bwrdd Asesu.

Gwybodaeth bellach

Mae gwybodaeth ychwanegol am diwydiannol i fyfyrwyr yn PDC ar gael yma: Gwybodaeth am diwydiannol i fyfyrwyr 

Mae Cwestiynau Cyffredin yr OIA ar gyfer myfyrwyr ar diwydiannol ar gael yma: Gweithredu diwydiannol - OIAHE 

Codi Pryderon am Effaith Streicio

Bydd y Brifysgol yn gwneud popeth o fewn ei gallu i leihau effaith unrhyw streicio ar eich addysgu, dysgu ac asesu. Os teimlwch eich bod wedi bod dan anfantais oherwydd streicio, dylech siarad â’ch Arweinydd Modiwl neu Gwrs yn y lle cyntaf.

Os ydych yn dal yn anfodlon a’ch bod yn teimlo nad yw’r Brifysgol wedi cymryd camau digonol i leihau effaith y streic arnoch chi, yna gallwch gyflwyno cwyn myfyriwr neu apêl academaidd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Codi Pryderon am Effaith Streicio

Dylid cyflwyno cwyn ffurfiol sy’n ymwneud ag effaith streicio arnoch chi gan ddefnyddio’r ffurflen Cwyn am Streicio: Cwyn am Streicio

Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd

Mae'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cynhwysol i'n holl fyfyrwyr. Rydym yn cydnabod y gall ymgysylltu â gweithdrefnau gwaith achos myfyrwyr (Apeliadau, Cwynion ac ati) fod yn amser llawn straen. Mae'r canllawiau isod yn manylu ar nifer y ffyrdd y gall y Brifysgol gefnogi'r rheini ag anabledd, trwy ei gweithdrefnau gwaith achos.

Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd

Ymddygiad Annerbyniol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth teg, hygyrch a chyson i'w holl fyfyrwyr, yn enwedig y rhai sy'n cyrchu gweithdrefnau gwaith achos myfyrwyr. Fodd bynnag, mae gennym hefyd ddyletswydd gofal i'n staff ac o ganlyniad, ni fyddwn yn goddef ymddygiad yr ystyrir ei fod yn annerbyniol neu'n afresymol. Mae'r canllawiau isod yn manylu ar sut rydym yn rheoli'r lleiafrif o fyfyrwyr y mae eu gweithredoedd yr ydym yn eu hystyried yn annerbyniol a / neu'n afresymol ac yn rhwystro gallu staff i gyflawni gweithdrefnau'r Brifysgol.

Ymddygiad Annerbyniol

Dyddiadau Cau Asesiadau

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Gwybodaeth a Chymorth gydag Asesiadau | Prifysgol De Cymru 

Camau i'w Cymry yn Ystod Pendemig Covid-19 CAMAU I'W CYMRYD YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol (OIA)

Mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA) yn gorff annibynnol a sefydlwyd i adolygu cwynion myfyrwyr. O dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 mae Prifysgol De Cymru yn tanysgrifio i'r cynllun annibynnol ar gyfer adolygu cwynion myfyrwyr (gan gynnwys cwynion i benderfyniadau ynghylch apeliadau a chamymddwyn gan fyfyrwyr).

Cynnal eich Cofnod Myfyriwr

Office of Independent Adjudicator