Student Regulations

Rheoliadau Myfyrwyr

Rheoliadau Myfyrwyr

Pan fyddwch chi'n cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â Chod Ymarfer Myfyrwyr a holl reoliadau a gweithdrefnau eraill y Brifysgol. Mae rheoliadau a gweithdrefnau'r Brifysgol yn amlinellu ein hymagwedd at ddysgu, addysgu ac asesu yn ogystal â materion ymddygiad academaidd ac anacademaidd a chwynion ac apeliadau, ac fe’u cynllunir i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n deg ac yn gyson mewn perthynas â phob myfyriwr.


Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd

Mae'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cynhwysol i'n holl fyfyrwyr. Rydym yn cydnabod y gall ymgysylltu â gweithdrefnau gwaith achos myfyrwyr (Apeliadau, Cwynion ac ati) fod yn amser llawn straen. Mae'r canllawiau isod yn manylu ar nifer y ffyrdd y gall y Brifysgol gefnogi'r rheini ag anabledd, trwy ei gweithdrefnau gwaith achos.

Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd


Ymddygiad Annerbyniol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth teg, hygyrch a chyson i'w holl fyfyrwyr, yn enwedig y rhai sy'n cyrchu gweithdrefnau gwaith achos myfyrwyr. Fodd bynnag, mae gennym hefyd ddyletswydd gofal i'n staff ac o ganlyniad, ni fyddwn yn goddef ymddygiad yr ystyrir ei fod yn annerbyniol neu'n afresymol. Mae'r canllawiau isod yn manylu ar sut rydym yn rheoli'r lleiafrif o fyfyrwyr y mae eu gweithredoedd yr ydym yn eu hystyried yn annerbyniol a / neu'n afresymol ac yn rhwystro gallu staff i gyflawni gweithdrefnau'r Brifysgol.

Ymddygiad Annerbyniol


Dull Dim Anfantais

Bydd y Dull Dim Anfantais yn dal i fod yn berthnasol mewn rhai amgylchiadau ar gyfer Byrddau Asesu Tachwedd 2020. Er enghraifft, gohiriwyd rhai asesiadau y trefnwyd eu cyflwyno yn y flwyddyn academaidd 2019-20 a dim ond ym mis Medi y bydd traethodau hir myfyrwyr ôl-raddedig wedi’u cyflwyno ar y cyfan. Cyflwynir y canlyniadau hyn mewn byrddau yn sesiwn academaidd 2020/21 er eu bod yn dechnegol yn rhan o flwyddyn academaidd 2019/20. Gan y gallai'r cyfnod ar ôl Mawrth 16 2020 fod wedi effeithio ar y modiwlau, ac er mwyn sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth, bydd myfyrwyr yn y mathau hyn o sefyllfaoedd yn ddarostyngedig i'r egwyddorion dim anfantais. Fodd bynnag, ni fydd angen ystyried unrhyw asesiadau a gyflwynir ar gyfer modiwlau ar ôl cofrestru yn 2020/21 o dan y dull dim anfantais oherwydd ni fydd eu dysgu a'u hasesiad arfaethedig wedi cael eu heffeithio. DS: Pe bai'r pandemig yn cael effaith bellach, gallai'r sefyllfa hon newid.


Rheoliadau Trefniadau Eithriadol 

Galwyd y Rheoliadau Trefniadau Eithriadol (Adran A5 y Rheoliadau ar Gyfer Cyrsiau a Addysgir) i rym am weddill Blwyddyn Academaidd 2019-20 ar ddechrau mis Mehefin 2019. Daeth y rheoliadau arferol yn ôl i rym ar ddechrau Blwyddyn Academaidd newydd 2020-21.

Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir 


Amgylchiadau Esgusodol 

Rydym yn cydnabod y gall myfyrwyr barhau i wynebu amhariad ac felly mae'r weithdrefn amgylchiadau esgusodol a ganlyn yn parhau i fod ar waith mewn ymateb i Covid-19.  

Gellir gwneud cais am 

  1. Estyniad i asesiad (am uchafswm o 14 diwrnod) 
  2. Gohirio (Bydd y Gyfadran yn penderfynu p'un a yw hyn i'r cyfle asesu nesaf neu'r flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n dibynnu ar y math o asesiad) 

Gall hwn fod yn gais wedi’i hunanardystio ac felly ni fydd angen tystiolaeth gefnogol arno. Fel rheol dim ond un cais wedi’i hunanardystio y gellir ei wneud bob blwyddyn, fodd bynnag, os gwnaed un eisoes ond mae'r ail yn gysylltiedig â Covid-19 yna rydych chi'n dal i allu hunanardystio. 

Cyhoeddir y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau gan yr Ardal Gynghori. 


Dolenni Defnyddiol

Ymateb y Brifysgol i Covid-19:

https://www.southwales.ac.uk/news/coronavirus-overview/ 

Cwestiynau Cyffredin i Fyfyrwyr gan Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol dros Addysg Uwch:

https://www.oiahe.org.uk/students/coronavirus-faq-for-students/


Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol (OIA)

Mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA) yn gorff annibynnol a sefydlwyd i adolygu cwynion myfyrwyr. O dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 mae Prifysgol De Cymru yn tanysgrifio i'r cynllun annibynnol ar gyfer adolygu cwynion myfyrwyr (gan gynnwys cwynion i benderfyniadau ynghylch apeliadau a chamymddwyn gan fyfyrwyr).


Cynnal eich Cofnod Myfyriwr

Office of Independent Adjudicator