Student Regulations

Rheoliadau Myfyrwyr

Rheoliadau Myfyrwyr

Pan fyddwch chi'n cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â Chod Ymarfer Myfyrwyr a holl reoliadau a gweithdrefnau eraill y Brifysgol. Mae rheoliadau a gweithdrefnau'r Brifysgol yn amlinellu ein hymagwedd at ddysgu, addysgu ac asesu yn ogystal â materion ymddygiad academaidd ac anacademaidd a chwynion ac apeliadau, ac fe’u cynllunir i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n deg ac yn gyson mewn perthynas â phob myfyriwr.

Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd

Mae'r Uned Gwaith Achos Myfyrwyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cynhwysol i'n holl fyfyrwyr. Rydym yn cydnabod y gall ymgysylltu â gweithdrefnau gwaith achos myfyrwyr (Apeliadau, Cwynion ac ati) fod yn amser llawn straen. Mae'r canllawiau isod yn manylu ar nifer y ffyrdd y gall y Brifysgol gefnogi'r rheini ag anabledd, trwy ei gweithdrefnau gwaith achos.

Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd

Ymddygiad Annerbyniol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth teg, hygyrch a chyson i'w holl fyfyrwyr, yn enwedig y rhai sy'n cyrchu gweithdrefnau gwaith achos myfyrwyr. Fodd bynnag, mae gennym hefyd ddyletswydd gofal i'n staff ac o ganlyniad, ni fyddwn yn goddef ymddygiad yr ystyrir ei fod yn annerbyniol neu'n afresymol. Mae'r canllawiau isod yn manylu ar sut rydym yn rheoli'r lleiafrif o fyfyrwyr y mae eu gweithredoedd yr ydym yn eu hystyried yn annerbyniol a / neu'n afresymol ac yn rhwystro gallu staff i gyflawni gweithdrefnau'r Brifysgol.

Ymddygiad Annerbyniol

Dyddiadau Cau Asesiadau

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Gwybodaeth a Chymorth gydag Asesiadau | Prifysgol De Cymru 

Camau i'w Cymry yn Ystod Pendemig Covid-19 CAMAU I'W CYMRYD YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol (OIA)

Mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA) yn gorff annibynnol a sefydlwyd i adolygu cwynion myfyrwyr. O dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 mae Prifysgol De Cymru yn tanysgrifio i'r cynllun annibynnol ar gyfer adolygu cwynion myfyrwyr (gan gynnwys cwynion i benderfyniadau ynghylch apeliadau a chamymddwyn gan fyfyrwyr).

Cynnal eich Cofnod Myfyriwr

Office of Independent Adjudicator