Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau

Ar ôl i chi ddarllen ein cwestiynau cyffredin, a bod gennych gwestiwn o hyd am eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad, cysylltwch â ni drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Tystysgrifau

Bydd eich tystysgrif yn dangos yr enw yr ydych wedi'i gofrestru gyda'r Brifysgol, y Dyfarniad yr ydych wedi'i gyflawni, y radd yr ydych wedi'i hennill (os yw'n berthnasol), y dyddiad y rhoddwyd eich dyfarniad gan Fwrdd Asesu, y dyddiad y'i cyhoeddwyd a'ch Rhif Adnabod Myfyriwr.

Trawsgrifiadau

Yn ogystal â'r dystysgrif, byddwch yn derbyn dogfen o'r enw trawsgrifiad sy'n dangos yr un wybodaeth, ond yn cynnwys eich dyddiad geni ynghyd â'r holl fodiwlau a astudiwyd gennych a'r canlyniadau.

Fel arfer mae un trawsgrifiad fesul blwyddyn academaidd o'ch cwrs.

Efallai y bydd cyflogwyr, neu unrhyw sefydliadau AU yr ydych yn gwneud cais iddynt, am weld eich trawsgrifiad am dystiolaeth o'ch perfformiad.  Mae cefn y trawsgrifiad yn darparu gwybodaeth am gynllun graddio'r Brifysgol.

Mae tystysgrifau a thrawsgrifiadau yn ddogfennau unigryw a gwerthfawr felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cadw'n ddiogel.

Mae'n bwysig iawn nodi bod eich dogfen(nau) swyddogol yn dangos yr enw rydych chi wedi'i gofrestru gyda'r Brifysgol a'ch gwybodaeth am y cwrs. Os oes unrhyw wallau (e.e. camsillafu, enw coll), cysylltwch â ni drwy’r ArdalGynghori Ar-lein fel mater o frys gan na ellir gwneud newidiadau ar ôl i'ch dyfarniad terfynol gael ei roi gan Fwrdd Asesu.

Cyflwynodd Proses Bologna y cysyniad o'r Diploma Supplement  sydd â'r nod o ddarparu gwybodaeth am lefel a natur y cymwysterau addysg uwch a enillwyd gan fyfyrwyr yn Ewrop a'u gosod yn y fframwaith cymwysterau cenedlaethol cyffredinol.

Nid yw'r Brifysgol, ynghyd â llawer o rai eraill, mewn sefyllfa i ddarparu'r Atodiad Diploma llawn eto ond mae llawer o'r wybodaeth y mae'n ei chynnwys eisoes yn bresennol yn y dystysgrif a'r trawsgrifiadau y byddwch yn eu derbyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am gynnwys eich rhaglen astudio o gronfa ddata Modiwlau a Rhaglenni’r Brifysgol.  Bydd hyn yn mynd â chi i'r gronfa ddata Modiwlau a Rhaglenni gyda mynediad cyffredinol darllen yn unig i Fyfyrwyr.  Yma fe welwch fanylion y cwrs a'r modiwlau a astudiwyd, gan gynnwys nodau ac amcanion y cwrs a chanlyniadau dysgu'r cwrs a'r modiwlau.

Drwy ychwanegu'r wybodaeth hon at eich tystysgrif a'ch trawsgrifiad bydd gennych set lawn o wybodaeth i gyd-fynd â'r safonau Ewropeaidd.

Na fyddwch. Yn unol â pholisi'r Brifysgol, ni fyddwch yn derbyn eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad os oes gennych ddyled sy'n ddyledus i'r Brifysgol.  Bydd hyn hefyd yn berthnasol i chi os byddwch yn dod yn ddyledwr ar ôl cofrestru ar gyfer eich seremoni.

Os ydych chi'n credu bod arnoch ddyled i'r Brifysgol ar hyn o bryd, byddem yn eich cynghori i gysylltu â'r Adran Gyllid ar [email protected] cyn gynted â phosibl.

Mae'r Gofrestrfa Academaidd yn cynhyrchu tystysgrifau a / neu drawsgrifiadau ar gyfer pob myfyriwr a ddyfernir yn y Brifysgol yn dilyn ei Byrddau Asesu.  Cynhelir y byrddau yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae'r dogfennau hyn fel arfer yn cael eu dosbarthu i fyfyrwyr yn, neu yn dilyn, seremonïau graddio'r Brifysgol.

Yn dilyn y seremonïau, mae'r holl ddogfennaeth sy'n weddill yn cael ei phostio drwy'r Post Brenhinol i fyfyrwyr oni bai y gofynnir fel arall drwy'r System Raddio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Yn dilyn y seremonïau, mae'r holl ddogfennaeth sy'n weddill yn cael ei phostio drwy'r Post Brenhinol i fyfyrwyr oni bai y gofynnir fel arall drwy'r System Raddio.

Efallai y gallwch dderbyn eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad cyn eich seremoni graddio. Gweler isod am argaeledd.

Os yw'ch Bwrdd Asesu ym mis Mawrth bydd eich tystysgrif / trawsgrifiad ar gael ym mis Mehefin.

Os yw'ch Bwrdd Asesu ym mis Mehefin bydd eich tystysgrif / trawsgrifiad ar gael yn neu ar ôl Seremonïau Graddio mis Gorffennaf.

Os yw'ch Bwrdd Asesu ym mis Medi bydd eich tystysgrif / trawsgrifiad ar gael ym mis Tachwedd.

Os yw'ch Bwrdd Asesu ym mis Tachwedd, bydd eich tystysgrif / trawsgrifiad ar gael yn neu ar ôl Seremonïau Graddio mis Ionawr.

Ond mae angen cadarnhad o'm canlyniadau ar unwaith ac ni allaf aros nes bod fy nogfennau swyddogol ar gael.

Gall pob myfyriwr argraffu copi o'u canlyniadau ar-lein y gellir ei stampio, ei lofnodi a'i ddilysu gan y Brifysgol fel adlewyrchiad cywir a manwl o'r dyfarniad / credyd a gafwyd.

 Cysylltwch â'ch Ardal Gynghori ar y Campws

Mae llythyr yn amlinellu’r amserlenni a chynhyrchu dogfennau swyddogol y Brifysgol ar gael yma.

Llenwch y ffurflen ar-lein os ydych am dderbyn eich tystysgrif cyn eich Seremoni Graddio.

Os oes rhaid i ni anfon eich dogfennau allan, caiff ei anfon i'r cyfeiriad cartref cofrestredig ar eich cofnod myfyriwr. 

Os dymunwch anfon eich dogfennau i rywle arall, neu gael eu casglu gan drydydd parti, gallwch ofyn am hyn trwy fewngofnodi i'r System Graddio a chofrestru eich manylion.

Caniateir i bob myfyriwr argraffu copi o'u canlyniadau ar-lein y gellir ei stampio, ei lofnodi a'i ddilysu gan y Brifysgol fel adlewyrchiad cywir a manwl o'r dyfarniad / credyd a gafwyd.  Cysylltwch â'ch Ardal Gynghori ar y Campws.