Hysbysiad Prosesu Teg

Prifysgol De Cymru yw'r rheolydd data ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.

Mae'r Brifysgol yn casglu'r wybodaeth bersonol ganlynol drwy'r broses graddio:

  • Manylion cyswllt
  • Cwrs gradd a gwblhawyd
  • Gofynion arbennig
  • Eich llun

Cesglir y wybodaeth hon at y diben canlynol:

  • Gweinyddu'r seremoni
  • Trefnu gofynion arbennig ar gyfer mynychwyr
  • Darparu llyfryn graddio coffaol
  • Fel rhan o'r cyswllt darlledu byw sydd ar gael ar y rhyngrwyd
  • Defnyddir gwybodaeth gyrfaoedd i olrhain datblygiad a darparu cyfleoedd a chyngor wedi'u teilwra

Mae angen prosesu manylion cyswllt a gwybodaeth sy'n ymwneud â gofynion arbennig er mwyn gweinyddu'r digwyddiad graddio ac mae hyn yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract.

Mae'r Brifysgol yn cynnwys enwau pob myfyriwr graddedig a chwrs a gwblhawyd yn ei lyfryn coffa sydd ar gael ar ddiwrnod y seremoni ar gyfer y gynulleidfa gyfan. Yn yr un modd, mae enw pawb sy'n graddio yn ymddangos ar nwyddau.

Yn draddodiadol mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi'r rhaglen hon ac wedi cynhyrchu nwyddau fel coffadwriaeth o'r dydd a dathliad o gyflawniad i'r unigolion ac ystyrir bod cynnwys enw'r unigolyn ar y llyfryn a'r nwyddau yn gwella'r profiad graddio. Ni chynhwysir unrhyw wybodaeth am y dyfarniad a enillwyd ac ni ystyrir y bydd cynnwys enwau graddedigion yn arwain at unrhyw niwed neu ofid diangen.

Caiff pamffledi a nwyddau eu hargraffu 4 wythnos cyn y seremoni; os nad ydych am i fanylion (enw a chwrs) gael eu cynnwys mewn llyfrynnau / nwyddau cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Ar ôl ystyried y ffactorau hyn, ystyrir bod y prosesu hwn yn angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y rheolwr ac nid yw hyn yn diystyru hawliau a rhyddid yr unigolyn.

Darlledir seremonïau ar yr un pryd ar y rhyngrwyd i ganiatáu i'r rhai nad ydynt yn gallu bod yn bresennol i weld y digwyddiad.

Mae'r Brifysgol yn gwerthfawrogi nad yw'n bosibl i bob teulu a chyfaill fynychu ac wrth ffrydio'r digwyddiad ar we'r Brifysgol mae'n galluogi eraill i weld y seremoni. Cynghorir unigolion mewn cyfathrebiadau ynghylch y digwyddiad y bydd y seremoni ar gael ar-lein. Ystyrir bod ffilmio'r seremoni yn gwella'r profiad ac nad yw'n achosi niwed neu ofid diangen.

Ar ôl ystyried y ffactorau hyn, ystyrir bod y prosesu hwn yn angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y rheolwr ac nid yw hyn yn diystyru hawliau a rhyddid yr unigolyn.

Mae'r Brifysgol yn ceisio cefnogi datblygiad a dilyniant myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr a hoffai rannu cyfleoedd a all wella cyflogadwyedd a galluogi unigolion i wella eu rhagolygon trwy ddarparu diweddariadau cyfnodol. Byddai'r wybodaeth a ddarperir yn cael ei darparu er budd yr unigolyn yn unig, megis gwybodaeth am ‘Ffeiriau Gyrfaoedd’, ‘Clinigau Busnes’ a chefnogaeth gyffredinol.  Ystyrir bod y prosesu yn angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y rheolwr ac nid yw hyn yn diystyru hawliau a rhyddid yr unigolyn.

Caiff gwybodaeth bersonol ei phrosesu gan staff ym Mhrifysgol De Cymru.

Darlledir seremonïau ar-lein ac mae'r Brifysgol yn rhoi cyfle i unigolion beidio â bod yn rhan o unrhyw ddarllediad.

Cedwir data personol yn unol â'n Polisi Cadw.

Yn y lle cyntaf, gall unigolion sy'n anfodlon ar y ffordd y mae eu data personol wedi'i brosesu gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.  Lle mae unigolion yn parhau'n anfodlon, mae ganddynt yr hawl i wneud cais yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Swydd Gaer

SK9 5AF

www.ico.org.uk

Mae gan Brifysgol De Cymru Swyddog Diogelu Data y gellir cysylltu ag ef ar dataprotection@decymru.ac.uk

Mae gan unigolion yr hawl i gael mynediad, i wrthwynebu'r prosesu, i gywiro, dileu, cyfyngu a phorthi gwybodaeth bersonol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe Diogelu Data'r Brifysgol mewn perthynas â hawliau unigol.

Dylid gwneud unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol:

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol

Prifysgol De Cymru

Pontypridd

CF37 1DL

E-bost: dataprotection@southwales.ac.uk

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i'r Brifysgol gadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y caiff cyfrinachedd ei barchu, a chymerir pob mesur priodol i atal mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Dim ond aelodau o staff sydd angen mynediad i rannau perthnasol neu’r holl wybodaeth fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny. Bydd gwybodaeth a gedwir ar ffurf electronig yn destun cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill, tra bydd ffeiliau papur yn cael eu storio mewn mannau diogel gyda mynediad rheoledig.

Gellir gwneud peth prosesu ar ran y Brifysgol gan sefydliad sydd wedi'i gontractio at y diben hwnnw. Bydd sefydliadau sy'n prosesu data personol ar ran y Brifysgol yn rhwym wrth rwymedigaeth i brosesu data personol yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.