Hysbysiad Preifatrwydd - Proses Graddio

Prifysgol De Cymru yw'r rheolydd data ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a’r (DPA) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR DU). 

Mae'r Brifysgol yn casglu'r wybodaeth bersonol ganlynol drwy'r broses graddio: 

• Manylion cyswllt (o'ch cofnod myfyriwr) 

• Cwrs gradd a gwblhawyd (o'ch cofnod myfyriwr) 

• Gofynion arbennig ar gyfer graddau a gwesteion (o'r system raddio) 

• Eich delwedd drwy ddolen ddarlledu fyw a lluniau (a gasglwyd yn ystod y seremoni). Bydd ein tîm cyfryngau cymdeithasol yn bresennol ar y diwrnod. 

Cesglir y wybodaeth hon at y diben canlynol: 

Gweinyddu'r Seremoni 

• Rydym angen eich gwybodaeth bersonol er mwyn sicrhau bod eich enw a'ch cwrs yn cael eu cofnodi'n gywir. 

Trefnu gofynion arbennig ar gyfer mynychwyr  

Gofynnwn i raddedigion ddweud wrthym am unrhyw anableddau ac anghenion meddygol eu hunain a'u gwesteion er mwyn darparu addasiadau rhesymol. 

Darparu llyfryn graddio coffaol 

Mae'r Brifysgol yn cynnwys enwau graddedigion a chwrs a gwblhawyd yn ei llyfryn coffa sydd ar gael ar ddiwrnod y seremoni ar gyfer y gynulleidfa gyfan. Yn yr un modd mae enw pawb sy'n graddio yn ymddangos ar nwyddau. Yn draddodiadol, mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi'r rhaglen hon ac wedi cynhyrchu nwyddau fel coffâd o'r dydd a dathliad o gyflawniad i'r unigolion ac ystyrir bod cynnwys enw'r unigolion ar y llyfryn a'r nwyddau yn gwella'r profiad graddio. Ni chynhwysir unrhyw wybodaeth am y wobr a gaiff ei chynnwys ac ni ystyrir y bydd cynnwys enwau graddedigion yn arwain at unrhyw niwed neu ofid direswm. 

Cynhyrchir llyfrynnau a nwyddau 4 wythnos cyn y seremoni; Os nad ydych yn dymuno i fanylion (enw a chwrs) gael eu cynnwys mewn llyfrynnau/nwyddau cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen hon. 

Fel rhan o'r cyswllt darlledu byw sydd ar gael ar y Rhyngrwyd 

Darlledir seremonïau ar yr un pryd ar y we er mwyn caniatáu i'r rhai sydd yn methu fod yn bresennol i weld yr achos. Bydd y seremoni hefyd ar gael drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 

Mae'r Brifysgol yn gwerthfawrogi nad yw hi'n bosib i bob teulu a ffrind fynychu a thrwy ffrydio'r digwyddiad ar we'r Brifysgol mae'n galluogi eraill i weld y seremoni. Cynghorir unigolion mewn cyfathrebu yn ymwneud â'r digwyddiad y bydd y seremoni ar gael ar-lein. Ystyrir bod ffilmio'r seremoni yn gwella'r profiad ar gyfer graddedigion, eu teulu a'u ffrindiau a'r Brifysgol. 

Darparu gwasanaeth i gyn-fyfyrwyr 

Pan fyddwch yn cwblhau a phasio'ch cwrs, byddwch yn dod yn gyn-fyfyriwr PDC yn awtomatig a byddwch yn cael gwybodaeth am Rwydwaith Cyn-fyfyrwyr y Brifysgol a'r manteision sy'n gysylltiedig â bod yn aelod. Byddwn yn defnyddio gwybodaeth amdanoch i gynnig rhwydwaith i gyn-fyfyrwyr i chi, gan roi gwybodaeth i chi am newyddion rheolaidd, digwyddiadau, diweddariadau, disgownt astudiaeth ôl-raddedig, cefnogaeth gyrfa i raddedigion a chyfleoedd pellach megis mentora. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Cyn-fyfyrwyr. Pan fyddwch yn cwblhau eich ffurflen archebu graddio, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth ar eich ffurflen i ddiweddaru eich manylion cyswllt yn ein system cyn-fyfyrwyr. 

Erthygl 6(1)(a) ac Erthygl 9(2)(a), sy'n ein galluogi i brosesu data personol lle rydych chi'n darparu eich caniatâd. Os byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni am unrhyw anableddau, anghenion meddygol neu ddata iechyd eraill i ofyn am unrhyw drefniadau arbennig yn ystod y seremoni, rydych yn cydsynio inni ddefnyddio'r wybodaeth honno i wneud addasiadau rhesymol. Os ydych chi'n graduand rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd eich gwesteion i ddarparu unrhyw wybodaeth debyg sy'n ymwneud â nhw. 

Erthygl 6(1)(c), Ar ôl i ni gymryd camau i wneud unrhyw addasiadau rhesymol, byddwn yn dibynnu ar Erthygl 6(1)(c), Erthygl 9(2)(g) GDPR y DU ac Atodlen 1(6) DPA i gadw gwybodaeth i ddangos sut rydym wedi gweithredu ar eich cais, i gydymffurfio â deddfwriaeth cydraddoldeb. sy'n caniatáu inni brosesu data personol pan fo angen cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni brosesu rhywfaint o wybodaeth at ddibenion cydymffurfio â deddfau cydraddoldeb ac iechyd a diogelwch. 

Erthygl 6(1)(f), sy'n ein galluogi i brosesu data personol lle mae yn ein buddiannau cyfreithlon, neu rywun arall, i wneud hynny ac nid yw'n rhagfarnu'ch hawliau a'ch rhyddid yn ormodol. 

Rydym yn dibynnu ar y cyflwr hwn i, ymhlith pethau eraill: 

• Gweinyddu, cofnodi a chyhoeddi'r seremonïau. Mae er budd ein myfyrwyr a'n myfyrwyr i gynnig a chynnal seremonïau graddio i ddathlu llwyddiannau ein graddedigion. 

• Darparu rhai gwasanaethau a chyfleusterau i chi fel rhan o'r gymuned Cyn-fyfyrwyr, a sicrhau bod y Tîm Cyn-fyfyrwyr yn cadw manylion cyswllt cyfredol ar gyfer graddedigion. Mae er budd i chi, ein graddedigion, i gael mynediad at yr holl gyngor, gwasanaethau a rhwydweithiau a ddarperir gan ein Tîm Cyn-fyfyrwyr i'ch helpu i gynllunio ar gyfer eich dyfodol, a chael gwasanaethau buddiol eraill fel rhan o'ch profiad Prifysgol. 

Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu gan staff ym Mhrifysgol De Cymru at ddiben y seremoni raddio. Bydd eich enw a'ch cwrs yn cael eu hanfon at gwmni nwyddau at ddibenion argraffu. Dim ond os yw sail gyfreithlon arall yn berthnasol y bydd eich data'n cael ei ddatgelu'n allanol.  

Nid ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth i unrhyw drydedd wlad ar hyn o bryd. Os bydd gweithgaredd prosesu'r dyfodol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r DU neu Ewrop, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod unrhyw broseswyr yn darparu gradd debyg o ddiogelwch i ddata personol drwy sicrhau bod y mesurau diogelu canlynol ar waith:  

- Byddwn ond yn trosglwyddo eich data personol i wledydd y tybiwyd bod gennym lefel ddigonol o ddiogelwch ar gyfer data personol gan y DU neu lle bo mesurau diogelu priodol ar waith (Asesiad Risg Trosglwyddo a Chymalau Cytundebol Safonol neu Gytundeb Trosglwyddo Data Rhyngwladol). 

-Lle mae cytundeb sy'n gyfreithiol rwymol yn ei le.  

Ni fyddwn byth yn trosglwyddo eich data i unrhyw wlad lle ystyrir bod risg uchel i'ch preifatrwydd. 

Cedwir data personol yn unol â'n Polisi Cadw

Yn y lle cyntaf, gall unigolion sy'n anfodlon ar y ffordd y mae eu data personol wedi'i brosesu gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.  Lle mae unigolion yn parhau'n anfodlon, mae ganddynt yr hawl i wneud cais yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 

Swydd Gaer 

SK9 5AF 

www.ico.org.uk 

Mae gan Brifysgol De Cymru Swyddog Diogelu Data y gellir cysylltu ag ef ar [email protected]

Mae gan unigolion yr hawl i gael mynediad, i wrthwynebu'r prosesu, i gywiro, dileu, cyfyngu a phorthi gwybodaeth bersonol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe Diogelu Data'r Brifysgol mewn perthynas â hawliau unigol. 

Dylid gwneud unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol: 

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol 

Prifysgol De Cymru 

Pontypridd 

CF37 1DL 

E-bost: [email protected]  

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i'r Brifysgol gadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y caiff cyfrinachedd ei barchu, a chymerir pob mesur priodol i atal mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Dim ond aelodau o staff sydd angen mynediad i rannau perthnasol neu’r holl wybodaeth fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny. Bydd gwybodaeth a gedwir ar ffurf electronig yn destun cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill, tra bydd ffeiliau papur yn cael eu storio mewn mannau diogel gyda mynediad rheoledig. 

Gellir gwneud peth prosesu ar ran y Brifysgol gan sefydliad sydd wedi'i gontractio at y diben hwnnw. Bydd sefydliadau sy'n prosesu data personol ar ran y Brifysgol yn rhwym wrth rwymedigaeth i brosesu data personol yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.