Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau: Cwestiynau Cyffredin

Tystysgrifau

Bydd eich tystysgrif yn dangos yr enw yr ydych wedi'i gofrestru gyda'r Brifysgol, y Dyfarniad yr ydych wedi'i gyflawni, y radd yr ydych wedi'i hennill (os yw'n berthnasol), y dyddiad y rhoddwyd eich dyfarniad gan Fwrdd Asesu, y dyddiad y'i cyhoeddwyd a'ch Rhif Adnabod Myfyriwr.

Trawsgrifiadau

Yn ogystal â'r dystysgrif, byddwch yn derbyn dogfen o'r enw trawsgrifiad sy'n dangos yr un wybodaeth, ond mae’n cynnwys eich dyddiad geni ynghyd â'r holl canlyniadau fodiwlau  ar gyfer pob blwyddyn academaidd o'ch cwrs.

Mae tystysgrifau a thrawsgrifiadau yn ddogfennau unigryw a gwerthfawr, nhw yw'r dogfennau swyddogol a gyhoeddwyd gan y Brifysgol i gadarnhau eich cyflawniadau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cadw'n ddiogel.

Mae'n bwysig iawn nodi bod eich dogfenn(au) swyddogol yn dangos yr enw rydych wedi cofrestru ag ef wrth astudio yn y Brifysgol a'ch gwybodaeth cwrs gywir .  Os oes unrhyw wallau (e.e. camsillafu, enw coll), cysylltwch â ni drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein fel mater o frys gan na ellir gwneud newidiadau ar ôl i'ch dyfarniad terfynol gael ei roi gan Fwrdd Asesu.

Cyflwynodd Proses Bologna y cysyniad o'r Diploma Supplement sydd â'r nod o ddarparu gwybodaeth am lefel a natur y cymwysterau addysg uwch a enillwyd gan fyfyrwyr yn Ewrop a'u gosod yn y fframwaith cymwysterau cenedlaethol cyffredinol.

Nid yw'r Brifysgol, ynghyd â llawer o rai eraill, mewn sefyllfa i ddarparu'r Atodiad Diploma llawn eto ond mae llawer o'r wybodaeth y mae'n ei chynnwys eisoes yn bresennol yn y dystysgrif a'r trawsgrifiadau y byddwch yn eu derbyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am gynnwys eich rhaglen astudio o System Rheoli Cwricwlwm y Brifysgol.  Bydd hyn yn mynd â chi i'r gronfa ddata Modiwlau a Rhaglenni gyda mynediad cyffredinol darllen yn unig i Fyfyrwyr.  Yma fe welwch fanylion y cwrs a'r modiwlau a astudiwyd, gan gynnwys nodau ac amcanion y cwrs a chanlyniadau dysgu'r cwrs a'r modiwlau.

Drwy ychwanegu'r wybodaeth hon at eich tystysgrif a'ch trawsgrifiad bydd gennych set lawn o wybodaeth i gyd-fynd â'r safonau Ewropeaidd.

Na fyddwch. Yn unol â pholisi'r Brifysgol, ni fyddwch yn derbyn eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad os oes gennych ddyled sy'n ddyledus i'r Brifysgol.  Bydd hyn hefyd yn berthnasol i chi os byddwch yn dod yn ddyledwr ar ôl cofrestru ar gyfer eich seremoni.

Os ydych chi'n credu bod arnoch ddyled i'r Brifysgol ar hyn o bryd, byddem yn eich cynghori i gysylltu â'r Adran Gyllid ar [email protected] cyn gynted â phosibl.

Mae'r Gofrestrfa Academaidd yn cynhyrchu tystysgrifau a / neu drawsgrifiadau ar gyfer pob myfyriwr a ddyfernir yn y Brifysgol yn dilyn ei Byrddau Asesu.  Cynhelir y byrddau yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae'r dogfennau hyn fel arfer yn cael eu dosbarthu i fyfyrwyr yn, neu yn dilyn, seremonïau graddio'r Brifysgol.

Yn dilyn y seremonïau, mae’r holl ddogfennaeth sy’n weddill yn cael ei phostio drwy’r Post Brenhinol i fyfyrwyr oni bai y gofynnir fel arall drw’'r System Raddio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Gweler ein tudalen Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau am linell amser o gynhyrchu tystysgrifau / trawsgrifiad. Yn anffodus, ni allwn gyflymu'r broses o gynhyrchu dogfennau ar hyn o bryd.

Gellir argraffu neu anfon copi o'ch canlyniadau ar-lein trwy e-bost unwaith y bydd y canlyniadau wedi'u cyhoeddi. Ewch i'r tudalennau Canlyniadau am fwy o wybodaeth.

Os oes rhaid i ni anfon eich dogfennau allan, caiff ei anfon i'r cyfeiriad cartref cofrestredig ar eich cofnod myfyriwr. 

Os dymunwch anfon eich dogfennau i rywle arall, neu gael eu casglu gan drydydd parti, gallwch ofyn am hyn trwy fewngofnodi i'r System Graddio a chofrestru eich manylion.

Caniateir i bob myfyriwr argraffu copi o'u canlyniadau ar-lein y gellir ei stampio, ei lofnodi a'i ddilysu gan y Brifysgol fel adlewyrchiad cywir a manwl o'r dyfarniad / credyd a gafwyd.  Cysylltwch â'ch Ardal Gynghori.