Graduation Header

Graddio

Gwyliwch yn fyw


06 Awst 2021 | Seremonïau Graddio

Fydden ni erioed wedi meddwl dros flwyddyn yn ôl, pan symudon ni oddi ar y campws i ddysgu ac addysgu o bell, y bydden ni’n dal yng nghanol pandemig yn haf 2021. Er ei bod yn galonogol iawn gweld y brechlyn yn cael ei gyflwyno, mae’r misoedd i ddod yn dal i fod yn ansicr, a does neb yn gallu bod yn siŵr sut bydd y pandemig yn parhau i ddatblygu.  

Fe gofiwch i ni ysgrifennu atoch y llynedd i roi gwybod ein bod ni’n gohirio seremonïau graddio 2020 o ganlyniad i’r pandemig a chyfyngiadau ar grwpiau mawr o bobl yn ymgynnull. Yn gynharach eleni, bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i ohirio seremonïau eleni hefyd. Rydyn ni am i’n myfyrwyr sy’n graddio allu mwynhau’r digwyddiadau dathlu gyda’u teulu a’u ffrindiau ar adeg pan mae’n ddiogel i bawb wneud hynny.    

Gallwn eich sicrhau ein bod ni’n dal i geisio rhoi cyfle i chi fynd i seremoni raddio. Yn unol â rheoliadau a chyngor Llywodraeth Cymru, ar hyn o bryd rydyn ni’n bwriadu aildrefnu’r seremonïau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Er mwyn sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti, rydyn ni’n gofyn i chi roi gwybod a ydych chi’n dymuno dod i seremoni raddio yn 2022, ac a hoffech chi ddod â gwesteion. Rydyn ni’n deall y bydd hi’n anodd ymrwymo heb wybod beth yw’r manylion eto, felly fyddwch chi ddim yn ymrwymo i ddod drwy gofrestru. Serch hynny, os byddwch chi’n dweud wrthon ni nad ydych chi’n dymuno mynd i seremoni wedi’i haildrefnu, byddwn ni’n eich tynnu oddi ar y rhestr. Bydden ni’n gwerthfawrogi’n fawr pe gallech lenwi’r ffurflen yma a rhoi gwybod i ni os hoffech gofrestru ai peidio cyn dydd Gwener 27 Awst https://forms.office.com/r/Ye2JwxwPzf.  

Does dim byd hoffen ni’n fwy na dathlu eich llwyddiannau gyda chi, ac er gwaetha’r oedi, gobeithiwn pan fydd modd i ni gynnal digwyddiadau o’r fath ar gyfer y miloedd o fyfyrwyr sy’n graddio gyda ni, y gallwch ddathlu digwyddiad mor arbennig gyda ni a’ch anwyliaid.


Amdanom ni

Graddio yw uchafbwynt y flwyddyn academaidd.  Mae'n gyfle i fyfyrwyr ddathlu eu cyflawniadau ym mhresenoldeb eu teulu, eu ffrindiau a'r staff academaidd sydd wedi eu cefnogi. 

Gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am eich Diwrnod Graddio ar y tudalennau hyn, o gynllunio a pharatoi, i docynnau a gwybodaeth cyrraedd.Eich Data

Mae'r Brifysgol yn prosesu eich data personol er mwyn iddi allu gweinyddu'r seremoni raddio, darparu rhaglenni graddio, a chynnal digwyddiad graddio ffrwd fyw.  Am fwy o wybodaeth edrychwch ar yr Hysbysiad Prosesu Teg neu anfonwch e-bost at [email protected]