Benthyciadau Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd

Mae'r Gofrestrfa Academaidd yn cyflwyno cadarnhad cofrestru ar ddechrau pob blwyddyn academaidd ar gyfer pob myfyriwr sydd â chais cymeradwy am gyllid. Pan fydd hwn wedi'i gyflwyno, bydd yn cychwyn rhyddhau'r grant/benthyciad cynhaliaeth a'r cyfraniad at fenthyciadau cost. Caniatewch 4-6 diwrnod gwaith i’r taliad ymddangos yn eich cyfrif.

Cyswllt

Os oes angen i chi ofyn cwestiwn am eich cyllid, cofnodwch gwestiwn ar AZO:

https://advicezone.southwales.ac.uk    

Eich Benthyciad Myfyriwr

Disgwylir i daliadau Cyllid Myfyrwyr gael eu rhyddhau unwaith y bydd eich cwrs wedi cychwyn ar ôl cwblhau'r broses gofrestru ar-lein. Rhaid i fyfyrwyr newydd hefyd fewngofnodi i Blackboard am y tro cyntaf ar ôl cofrestru. Bydd hyn yn cychwyn hysbysiad yn ein cynghori eich bod yn ymgysylltu â PDC a bydd yn caniatáu inni gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Unwaith y bydd y Brifysgol wedi cadarnhau eich cofrestriad i'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, gallwch wedyn ddisgwyl derbyn taliad o fewn 4 i 6 diwrnod gwaith, yn ddibynnol ar gyda phwy rydych chi'n bancio. Sylwch, mae'n rhaid bod eich cais am Gyllid Myfyrwyr wedi'i gymeradwyo cyn y gall y Brifysgol gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwy

Cyn y gallwn gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Cyllid Myfyrwyr, rhaid i fyfyrwyr newydd hefyd fewngofnodi i Blackboard am y tro cyntaf ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru ar-lein. Mae Blackboard yn darparu mynediad at fodiwlau cymorth Sgiliau Astudio a Mathemateg ynghyd â gwybodaeth am gyrsiau ar gyfer mwyafrif y myfyrwyr.

Mae'n ofynnol i chi fod wedi cofrestru ar eich cwrs yn unig er mwyn i'r cadarnhad cofrestru gael ei anfon ar gyfer eich taliad benthyciad myfyriwr.

Os cymeradwywyd eich cais am fenthyciad o leiaf bedwar diwrnod gwaith cyn dyddiad cychwyn eich cwrs a'ch bod wedi cwblhau cofrestriad ar-lein, yna dylech dderbyn y benthyciad yn eich cyfrif banc ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs.

Os na chymeradwywyd eich cais am fenthyciad cyn diwrnod cyntaf eich cwrs, gall gymryd pedwar i chwe diwrnod gwaith ar ôl anfon cadarnhad ichi dderbyn eich benthyciad.

Sylwch, os ydych chi wedi'ch cofrestru ar ddull astudio gwahanol (e.e. Amser llawn neu Ran-amser) i'ch cais benthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig cymeradwy, bydd yn rhaid i ni ddiweddaru'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr gyda'r wybodaeth hon cyn y gallwn gadarnhau eich cofrestriad, a all gymryd hyd at bump i ddeg diwrnod gwaith arall.

Nid ydych yn gymwys i gael y Cyllid Myfyrwyr Meistr a Doethurol Ôl-raddedig os ydych yn trosglwyddo'ch credydau blaenorol gan ddefnyddio credydau Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) neu Ddysgu Blaenorol Achrededig (APL), neu ychwanegiad mewn perthynas â'ch cwrs astudio.  

 

Os byddwch yn derbyn bwrsari gan y GIG neu gyllid KESS 2 ar gyfer eich rhaglen astudio ni fyddwch yn gymwys i wneud cais am Gyllid gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. 

 

Hefyd, byddwch yn ymwybodol, os canfyddir bod eich cais cyllid myfyrwyr yn anghymwys yn ystod y cam ymgeisio neu ar ôl cofrestru, mae'n ofynnol i ni hysbysu'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr a bydd eich cyllid myfyriwr yn cael ei dynnu'n ôl. 

Os na chawsoch eich benthyciad myfyriwr, ewch i'r Siart Llif Cyllid Myfyrwyr i wirio a gweld a oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach er mwyn i'ch benthyciad gael ei ryddhau cyn i chi gofnodi galwad ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Myfyrwyr Clirio

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid ond wedi newid eich cwrs neu brifysgol, mae angen i chi ddiweddaru'ch manylion gyda'r tîm Cyllid Myfyrwyr cyn gynted â phosibl. Gallwch wneud hyn trwy fewngofnodi i'ch cyfrif Cyllid Myfyrwyr a chyflwyno'r ffurflen trosglwyddo Newid Amgylchiadau perthnasol. Os ydych chi'n cael anhawster gwneud hyn, cysylltwch â thîm Cofnodion Myfyrwyr Prifysgol De Cymru trwy'r system Ardal Gynghori Ar-lein. Cofiwch gynnwys eich Rhif Cymorth Myfyriwr Cyllid Myfyrwyr (SSN) os yw'n hysbys.

Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid eto, mae angen i chi wneud cais nawr i roi'r cyfle gorau posibl i chi dderbyn eich taliad cyntaf mewn pryd ar gyfer cychwyn eich cwrs.